rijfcgezondheidsdienst moeten de mensen zelf voor zorgen. Wij kunnen ze daar alleen maar op wijzen en duidelijk maken dat het om hun gezond heid gaat." Automatisering Nog dit jaar hoopt de Bedrijfsgenees kundige Dienst een begin te maken met een geautomatiseerde gegevensopslag. "Bij de invoering van een preventief be leid is het van belang te beschikken over gegevens van de diverse afdelingen en hun medewerkers. Groepskenmerken, werkomstandigheden en de mogelijke samenhang met de geuite klachten kun nen zo eerder aan het licht komen. Hier uit kunnen dan weer gerichte preven tieve maatregelen voortvloeien", legt dokter Trommel uit. De benodigde ge gevens zullen in het hiervoor ontwik kelde automatiseringssysteem worden opgeslagen. "Vanzelfsprekend wordt rond de beveiliging van de persoonlijke gegevens de grootst mogelijke zorgvul digheid in acht genomen." De middelste in de rij is de heer H. Naafs. Dokter Naafs is al tien jaar op parttimebasis bedrijfsarts voor Vru- mona in Bunnik. Daar houdt hij spreekuur op de maandag-, dinsdag en donderdagmiddag. De resterende tijd is hij werkzaam als huisarts in Werkhoven. Tussen het werken als bedrijfsarts en als huisarts zit wel de gelijk verschil. "Als huisarts werk je voornamelijk 'curatief, dat is gene zend, terwijl je als bedrijfsarts voor namelijk 'preventiefvoorkomend werkt.Ik ga daarom vaak de werk vloer op om contact met de mensen te houden en op de hoogte te blijven van het soort werk en de werksituatie ter plaatse. Dat moet wel, als je niet zelf in de produktie werkt. Tweede van rechts: dokter J.G.M. Langezaal, de bedrijfsarts in Den Bosch. Daarnaast is hij bedrijfsarts voor de horecagebieden Gelderland/ Overijssel, Limburg, Midden-Bra bant en West-Brabant/Zeeland. Ook Brouwerij De Ridder in Maastricht en Jacq. Hennekens in Beek behoren tot zijn verzorgingsgebied. Hoe ervaart Langezaal de overplaatsing van Zoe- terwoude naar Den Bosch? "Het was aanvankelijk even wennen, zowel voor mij als voor de overige mede werkers, als nieuwe arts in een nieuwe organisatievorm van de BGD. Ook nu nog verkeert de BGD in Den Bosch in een opbouwfase, maar door de vele ontmoetingen met de mede werkers begin ik me al aardig thuis te voelen. Geheel rechts: dokter J. M. W. Trom mel. De heer Trommel heeft elke dinsdag en donderdag spreekuur in Zoeterwoude en elke eerste en derde woensdag van de maand aan de Crooswijkse Singel in Rotterdam. Ook het horecagebied Den Haag valt onder zijn zorg. Voorts is hij de vaste ver vanger van de Bossche bedrijfsarts. Na zijn afstuderen werkte hij onder meer als arts in de offshore-industrie, in Afrika en in twee Nederlandse zie kenhuizen. Anders maar zeker niet minder gevarieerd vindt hij het werk bij Heine ken. "In een bedrijf is een arts veel meer op preventie gericht. Anders dan in een ziekenhuis, waar je veelal mensen met acute klachten op je spreekuur krijgt, moet je hier actief naar de mensen toe werken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 13