"De sluiting van de brouwenj in Amsterdam betekende voor de Bedrijfsgezondheidsdienst in de hoofdstad dat het bestand met ruim tweehonderd mensen daalde. Door het wegvallen van de produktie-afdelingen is het aantal be drijfsongevallen dat om directe medische behandeling vraagt, afgenomen. Een permanent bemande medische dienst is mede daardoor minder noodzakelijk geworden", aldus het hoofd van de Bedrijfsgezondheidsdienst dokter H. Rijckborst. Om te voorkomen dat de overige Amsterdamse medewer kers het in de toekomst zonder bedrijfsgeneeskundige zorg zouden moeten stellen heeft de Bedrijfsgezondheidsdienst de nodige veranderingen in de organisatie doorgevoerd. Vers van 't Vat sprak met de bedijfsartsen over die wijzigin gen en het bedrijfsgeneeskundig beleid op dit moment en in de toekomst. "W T Tl A 1 H Veranderingen bn Be Dokter Rijckborst: "Het opheffen van een permanent bemande medische dienst in Amsterdam betekent ongetwij feld een vermindering in de service die wij aan de medewerkers van de Amster damse vestigingen kunnen verlenen. Toch is het een verantwoorde keuze ge weest. Wij verzorgen nu twee keer per week spreekuur in Amsterdam. Als dat nodig is kunnen ook buiten de vaste spreekuren afspraken worden gemaakt met de bedrijfsartsen." Wijzigingen Na de sluiting van de Amsterdamse brouwerij, waarbij afscheid werd geno men van dokter EACoens, werd de or ganisatie van de Bedrijfsgezondheids dienst geconcentreerd in Zoeterwoude. Dokter J.M.W. Trommel is in verband hiermee per 1 april als bedrijfsarts in dienst getreden. De verzorgingsgebieden van de bedrijfs artsen, ook daar waar het de horecage- bieden betreft, werden gewijzigd. Aan het begin van dit jaar vond er in Den Bosch ook een verandering plaats. De bedrijfsgeneeskundige zorg werd vanaf dat moment in eigen beheer uitgevoerd. Op 1 januari startte dokter J.G.M. Lan- gezaal zijn werkzaamheden als bedrijfs arts in Den Bosch. Zijn plaats in Zoeter woude werd ingenomen door dokter G.L.D. de Jong. Voor bedrijfsarts H. Naafs en de mede werkers in Bunnik en voor de GWN-me- dewerkers is alles bij het oude gebleven. Preventief De vijf artsen komen tenminste één keer in de maand bijeen om het bedrijfsge neeskundig beleid te bespreken. "Het is belangrijk dat wij hetzelfde beleid uit dragen. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van ziektes, al of niet ten ge volge van een ongeval. Het is mede onze verantwoordelijkheid dat de medewer kers optimaal kunnen functioneren. Wij moeten er op letten dat - zoals dat zo Geheel links op de foto: G.L.D. de Jong. Vanaf medio 1986 is hij be drijfsarts bij Heineken. Daarvoor werkt hij in drie ziekenhuizen en volgde hij de opleiding tot huisarts. Zijn werkzaamheden beperken zich niet tot één vestiging. Op de maandag en vrijdagochtend houdt hij spreek uur in Zoeterwoudeop de dinsdag middag bij de GWN in Zoetermeeren donderdag 's ochtends in de Van der Helststraat. Het spreekuur in Amster dam kan worden bezocht door de me dewerkers van de Amsterdamse vesti gingen en die uit de horecagebieden Amsterdam! Utrecht, Noord-Holland en Groningen!Friesland!Drente. mooi heet - de belasting en de belast baarheid van de medewerker in even wicht zijn", aldus het hoofd van de Be drijfsgezondheidsdienst Om dat te bereiken houdt de medische dienst zich naast de bedrijfsgezondheids zorg ook met speciale (veiligheids)pro- jecten bezig. Zo is er voortdurend aandacht voor ge- hoorbescherming en zijn de doktoren betrokken bij het alcohol-en-werk-pro- gramma. Steeds meer aandacht krijgt de gezondheidsvoorlichting. Dokter Lan- gezaal hierover: "Het is belangrijk dat de mensen zich bewust zijn en blijven van hun eigen gezondheid. Gezond eten en drinken en voldoende beweging, daar Tweede van links: H. Rijckborst, hoofd van de Bedrijfsgezondheids dienst bij Heineken. Hij houdt spreekuur op woensdagochtend in Zoeterwoude en op dinsdagmorgen in Amsterdam. Dokter Rijckborst is sinds vijf jaar werkzaam bij Heineken. Vóór die tijd was hij huisarts en later adjunct-direc teur/bedrijfsarts van de BGD Delft, een zogenaamde gezamenlijke be drijfsgezondheidsdienst, waarbij ver schillende bedrijven zijn aangesloten. De heer Rijckborst aarzelt wanneer hem naar verschil in werken wordt ge vraagd. "Het lijkt mij niet goed om de ervaringen van nu te vergelijken met de herinneringen van minstens vijf jaar geleden", zegt hij. "Het werk bin nen een enkelvoudige BGD spreekt mij meer aan. Onder meer omdat er een grotere betrokkenheid met het be drijf bestaat. Verder geldt voor mij, net als voor de andere medewerkers, dat Heineken als modern bedrijf met een rijke historie en gevoel voor tradi tie, een aantrekkelijke onderneming is om voor te werken. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 12