1965: bouw van de Moundou-brouwerij in 1978: bouw van de Ibadan-brouwerij in 1987: start van intensief onderzoek naar ge- Tsjaad Nigeria bruik van lokale Afrikaanse grond- 1970: in Zaïre wordt de Mandaka-brouwe- 1983: herbouw van de Dreher-brouwerij in stoffen rij gebouwd, tegelijkertijd werkt men Popoli, Italië 1988: bouw van de Tuas-brouwerij in Sin- aan de Dondo-brouwerij in Angola 1986: ontwikkeling van Amstel Light en gapore 1975: in Zoeterwoude wordt de modernste eindfase van ontwikkeling van brouwerij van Europa gebouwd Buckler voor de Nederlandse markt n brouwen en bouwen Een "knappe" dochter mogen we wel zeggen' zo staat er in Vers van 't Vat van juli-augustus 1963 te lezen. HTB neemt, zo blijkt uit het artikel, de eerderge noemde taken van TBB over. Als reden voor het weghalen van de technische know-how uit Heineken Nederland wordt opgegeven dat de laatste zo doende een "zuivere brouwerij-onder neming" zal zijn en vergeleken kan wor den met de andere binnenlandse en bui tenlandse brouwerijen. Service Sinds jaar en dag houdt HTB zich bezig met de meest uiteenlopende zaken. Van het verzenden van gist naar buitenlandse brouwerijen, tot het uitvoeren van zo'n 1000 analyses per dag van de produkten van die brouwerijen. En van het maken van proefbrouwsels tot het dagelijks uit voeren van ongeveer vijftig smaaktesten "HTB is duidelijk een gegroeide organi satie", vertelt de huidige HTB-manager, de heer C. Scheltema. "Zoals zovele ser vice-organisaties zijn wij ook groter ge worden vanuit de vraag van de klant." De zes afdelingen die van TBB werden 'overgenomen', zijn inmiddels uitgedijd tot elf afdelingen. Met de afdelingen zijn Zowel bij de regeling van de processen voor de produktie van bier als bij de in formatievoorziening voor de afdelingen daar omheenwordt meer en meer geau tomatiseerd. Goede communicatie is daarbij van groot belang. Veel kennis over bijvoorbeeld geïntregeerde syste men wordt nu opgedaan bij de bouw van de nieuwe brouwerij van Tuas in Singa pore, die de tweede helft van 1989 klaar moet zijn. Service wordt er ook gegeven in de vorm van technische opleidingen. "Steeds méér brouwerijen gaan tot onze klanten kring behoren. Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk lokale medewerkers op te leiden. Via cursussen zorgen wij er voor dat de kennis van de mensen daar 'up to date' is en blijft. Met dat doel organiseert de afdeling Technische Opleidingen vijf seminars per jaar voor zowel lokale brouwers als Heineken-mensen. In Nederland geven we daarnaast jaarlijks nog eens verschil lende cursussen aan zo'n tweehonderd vijftig mensen. En die opleidingsbe hoefte groeit nog steeds." HTB over tien tot vijfentwintig jaar, dat is voor de heer Scheltema nauwelijks koffiedik kijken. "We zijn en blijven een service-organisatie en zullen ons dus moeten blijven richten op de wensen van de brouwerijen. De traditionele vakge bieden van het brouwen zullen onver minderd door moeten gaan met hun ver nieuwing. Daarmee blijven we een streepje voor op de concurrentie. Nieuwe vakgebieden zoals met name de informatie-technologie zullen we moe ten ontdekken en toepassen. Denk bij voorbeeld eens aan de gevolgen voor ons bedrijf van de open Europese grenzen na 1992. We moeten dus flexibel en inno vatief zijn. Een goede kwaliteit tegen een redelijke prijs leveren en in alles de klant voorop blijven stellen", sluit de manager van het jubilerende HTB af. Een met de computer gemaakte drie- dimentionale tekening ook de specialismen meegegroeid. Pro- ces-automatisering, het tekenen van brouwerijen per computer en onderzoek op het gebied van milieu en veiligheid zijn enkele voorbeelden. De 425 vaste HTB-medewerkers en de honderd inge huurde mensen verenigen inmiddels zes tig specialismen en worden bij ruim hon derd brouwerijen overal ter wereld inge zet. De heer Scheltema hierover: "De laatste jaren heeft vooral de automatisering in de brouwerij een grote vlucht genomen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 5