A C T THT T\ 'Zoals u wellicht reeds bekend zal zijn, is besloten in het kader van de in 1960 begonnen hergroepering van onze be langen een aantal nadere maatregelen te treffen. In zijn ver gadering van 18 juli 1963 heeft de raad van commissarissen zijn goedkeuring aan deze besluiten verleend. Zij houden het volgende in: Opgelicht wordt een nieuwe dochtervennootschap van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., genaamd Heineken Technisch Beheer N. V. Met deze drie zinnen opende Vers van 't Vat van juli-augustus 1963. Het was het begin van een officiële mededeling van de raad van bestuur aan de medewer kers, waarin een aantal ver anderingen in de organisa tiestructuur bekend werd gemaakt. Belangrijkste nieuws: de start van Heine ken Technisch Beheer (HTB) per 1 oktober 1963. In de afgelopen 25 jaar is HTB betrokken geweest bij de (her)bouw van zeker ze ventig brouwerijen over de hele wereld en vele zeer uiteenlopende projecten. Een ui terst willekeurige greep: jaar Kennen en kunnen val Deze week viert HTB dus zijn jubi leum. Wat jong, zult u misschien denken. Menigeen maakt langer deel uit van de onderneming. De HTB-organisa- tie is in die tijd in personeelssterkte ech ter bijna verviervoudigd en levert zijn diensten aan ruim honderd brouwerijen over de hele wereld. Van 'knappe dochter' tot wereldomvat tend ingenieursbureau. HTB werd niet zomaar opgericht. De totstandkoming was een logisch gevolg van wat zich al in het begin van de jaren vijftig ontwikkelde. Bijna als vanzelf groeide de afdeling voor technische ad viezen uit tot het full-servicebureau van vandaag. De geschiedenis gaat terug naar 1951. In Rotterdam waar, tot de opening van de brouwerij in Zoeterwou- de, het technisch hoofdkantoor van Hei neken gevestigd was, werkten toen vier werktuigbouwkundigen. Zij voorzagen de binnenlandse en een aantal buiten landse brouwerijen van technische ad viezen. Later werd de afdeling aange vuld met technologisch specialisten en werd er ook een laboratorium ingericht. "In de vaart der brouwerijen" De groei van het technisch bureau hing nauw samen met een gestage uitbreiding van de belangen van Heineken in buiten landse brouwerijen. Volgens de heer J. Gombert, lid van de eerste HTB-di- rectie, werd daar direct na de oorlog mee begonnen. "Vóór de Tweede Wereld oorlog hadden wij te maken met mis schien vijf buitenlandse brouwerijen. De heer UDStikker heeft aan het eind van de oorlog de contacten met buitenlandse partners geweldig gestimuleerd. Hij was er een groot voorstander van dat wij direct na de oorlog de eerste mensen naar bijvoorbeeld Singapore en Sura baya zouden sturen", vertelt de heer Gombert. "De technische organisatie móest natuurlijk wel meegroeien in de vaart der brouwerijen." En dat ge beurde dan ook. Toen in 1958 de afde ling Technisch Beheer Buitenland (TBB) in het leven werd geroepen, telde ze zo'n honderd medewerkers. Het aantal landen waar TBB actief was, bedroeg begin jaren zestig al achttien. De nieuwe organisatie kende vier onder afdelingen. De heer G.L. Rinkel, toen malig chef van TBB, schetst zijn 'club' als volgt: "In de eerste plaats hadden we een brouwtechnische afdeling, die zich uit sluitend bezighield met de buitenlandse brouwerijen. Daarnaast was er een werktuigkundige afdeling met twee groepsingenieurs en een projectenbu reau. De groepsingenieurs waren als het ware onze technisch-vertegenwoordi- gers op de brouwerijen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het projectenbureau hield zich bezig met vernieuwingen en uitbreidingen van bestaande brouwerij en, maar ontwikkelde en bouwde ook geheel nieuwe brouwerijen in binnen- en buitenland", vertelt de heer RinkelOok de centrale inkoop van machines, grond stoffen en emballage vond plaats bij TBB. HTB In 1963 vindt dan de grote stap plaats. Op 1 oktober gaat TBB op in een nieuwe organisatie: Heineken Technisch Be heer N. V. Samen met Heineken's Brou werijen Nederland N.V., Heineken In ternationaal N.V. en Heineken's Ex ploitatie Maatschappij "De Hooiberg" N.V. vormt HTB N.V. de vier 'dochters' van Heineken's Bierbrouwerij Maat schappij N.V. 'Heineken Technisch Beheer N.V. wordt de jongste aanwinst in de familie. De heer Scheltema 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 4