Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari - 30 juni 1988 In de eerste zes maanden van 1988 be haalde Heineken een netto winst van 119.895.000. In dezelfde periode van 1987 was dat 119.441.000. De netto omzet nam met 253 miljoen toe tot 3.430 miljoen. De verkopen in volume gaven een lichte stijging te zien, terwijl tevens betere verkoopprijzen werden gerealiseerd. De invloed van la gere wisselkoersen ten opzicht van de gulden van de valuta van landen waarin Heineken geconsolideerde deelnemin gen bezit was, in tegenstelling tot voor gaande jaren, gering. De afzet op de im- portmarkt van de Verenigde Staten sta biliseerde zich, maar de druk op de marge bleef bestaan. Onder meer door hogere verkoopkosten als gevolg van toegenomen concurren tie, een stijging van de afschrijvingen in verband met herstructureringen en de hoge investeringen in het voorgaande jaar, stegen de bedrijfslasten met 240 miljoen. Het bedrijfsresultaat lag met 236,3 mil joen boven het niveau van 1987 6,1). In een percentage van de netto omzet was het bedrijfsresultaat 6,9 (1987: 7,08). De netto winst per aandeel over de eer ste helft van 1988 was 4,67. De netto winst per aandeel over het eerste half jaar van 1987 bedroeg 4,65 en over ge heel 1987 11,16. De verwachting is dat de winst over ge heel 1988 ongeveer gelijk zal zijn aan het resultaat over het boekjaar 1987. (in duizenden guldens) 1988 1987 3.430.495 1.769.581 547.215 673.342 204.106 3.194.244 236.251 1.669 - 44.169 - 42.500 193.751 75.979 117.772 2.123 119.895 1.635.312 504.982 635.565 178.815 5.997 - 35.497 3.177.361 2.954.674 222.687 - 29.500 193.187 78.281 114.906 4.535 119.441 Netto omzet Grondstoffen, materialen en diensten Accijnzen Personeelskosten Afschrijvingen en waardeveranderingen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Dividend van niet-geconsolideerde deelnemingen Rente Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen Belastingen Groepswinst na belastingen Aandeel van derden Nettowinst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 3