Personeelsblad van Heineken 3 Halfjaarcijfers 4 HTB 25 jaar: Historie en toekomst 6 Bedrijfsnieuws met on der meer: Consumenten be zoeken Den Bosch; nieuwe verpakking van blikjes fris; hoogtebeveiliging parkeer terrein Vrumona; Vrumona krijgt ander laboratorium; win wintersportvakantie met Seven-Up 8 Colonne verlaat Amster damse brouwerij 10 W ervingsmateriaal Personeelszaken in de maak; Heineken-kerst- boomverlichting te koop 11 Zwitsers drinken steeds meer Heineken 12 Draagvleugelboot uit getest; Kantine-medewer kers voortaan in frisse groene kleuren gekleed 13 Nieuwe commercials GWN 14 Internationale verhui zingen: wat komt er allemaal bij kijken? 16 Promotionele acties in Japan slaan aan 17 Hobby: Bert Pijpers en 18 Exportfilm GWN in de maak; nieuwe factuur voor Export en Transport Afde ling 19 De Alcohol- en Werk- brochure in uw salarisenvelop 20 Het zesde Heineken Jazzfestival Rotterdam: een 22 Verenigingsnieuws: 23 Verenigingen in het zonnetje: Heineken Tennis Club Zoeterwoude; grote groei Computervereniging 24 Evenementen: CHIO Rotterdam; Summer Jazz festival Leiden; Keistadfees- ten Amersfoort; start Bok- bierseizoen 26 Kroniek 28 Afscheid en jubileum 30 Ideeënbus; top Pepsi- Cola bezoekt Madurodam 31 PZ-voetbaldag; uit een HET LEZEN WAARD Op 1 oktober 1963 ging Heineken Technisch Beheer van start. Inmiddels uitgegroeid tot een service-organisatie met ruim vierhonderd vaste medewer kers en zo'n zestig specialismen. In deze Vers van 't Vat leest u over de voorgeschiedenis, het ontstaan, de ontwikkelingen en de toe- M f ma komst van het jubilerende HTB op de pagina's ^Wf BUCKLER LOOPT ALS EEN LIER Het loopt uitstekend met de verkoop van Buckler. Het aantal door de han del afgenomen hectoliters Buckler lag eind september (let wel: Buckler is pas 5 september geïntroduceerd!) twee keer hoger dan verwacht werd. Al na de voorverkoop, eerder dit jaar, bleek dat Buckler goede afzet zou vinden. Maar zelfs de naar boven aangepaste begrotingen kloppen nu niet meer door het enthousiasme waarmee de consument en de handel koopt. Ook de geluiden over de smaak van Buckler zijn zeer positief: men vindt het lekker en drinkt het niet alleen uit nieuwsgierigheid. Helaas heeft dit po sitieve bericht voor de Heineken me dewerkers een minder prettige kant: de uitlevering van het gratis krat Buckler is uitgesteld tot 1 november. Hopelijk heeft u er begrip voor dat de commerciële belangen op dit moment voor gaan. het magisch realisme fotoverslag met uitspraken van Heineken-medewerkers Zeilen om de Heinekenbo- kaal; Alweerweg vierde 10- jarig bestaan ander vaatje getapt; tip van de sluier 39e jaargang nr. 9 Oktober 1988 Verschijnt 12 x per jaar Bij de voorpagina: Bij aankomst op Schiphol worden buitenlandse toeris ten al meteen geconfron teerd met twee kenmerken van Holland: de tulp en...Heineken bier. De poster 'This must be Hol land' heeft dan ook veel reacties opgeroepen vanuit het buitenland. Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034/814288 Bij de achterpagina: De machinekamer van de voormalige Amstel Brou werij in Amsterdam. De foto is gemaakt in septem ber 1930. Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders Caroline Wassenaar redactie-assistente) Redactiecommissie: Drs. W.W.F. de Ranitz voorzitter R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: H. Meyer 's-Hertogenbosch P. van der Aart Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28,1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 2