a In memoriam M. VAN BUJOUW In memoriam H.VANOYEN MAROKKO Na overdracht van zijn functie aan de heer R. Zandburg is de heer Ch. Bussmann per 7 september terugge keerd naar Nederland. BURUNDI Per 1 september is de heer G.H. Alberda, voorheen chef de salie des machines in Luanda (Angola), samen met zijn echtgenote uitgezonden naar de Brasserie de Gitega S.A.R.L. om daar de functie van coordonnateur ser vice technique over te nemen van de heer J.H.J. van der Zande. ZAÏRE Op 1 september is de heer P. Goudswaard met zijn echtgenote teruggekeerd uit Kinshasa, waar hij de functie van chef bouteillerie vervulde. DeheerE.J.P. Ketelaar is op 25 augus tus teruggekomen van zijn detachering naar Bralima S.A.R.L. in Kinshasa al waar hij tijdelijk de functie van assis tent coordonnateur gestion vervulde. BAHAMAS De heer en mevrouw DJ. Buwalda zijn op 5 augustus teruggekomen uit de Bahamas. De heer Buwalda was gede tacheerd in de Commonwealth Bre wery Ltd. in de functie van chief engi neer ad interim. CANADA De heer en mevrouwP.H.A. Gregoire vertrokken op 5 september naar Ha milton. De heer Gregoire is in dienst getreden van Amstel Brewery Canada Ltd. als brewery manager en heeft de heer C.D.M. Koopmans opgevolgd. MARTINIQUE De heer J.G. de Kempenaer werd per 2 augustus gedetacheerd naar Brasse rie Lorraine te Lamentin alwaar hij de functie van chef de fabrication ad inte rim vervult. FRANKRIJK De heer J.J. de Winter is op 10 augus tus uitgezonden naar Frangaise de Brasserie in Mons-en-Baroeul, om daar als installation manager voor H.T.B. een project te begeleiden. Zijn gezin blijft in Nederland. Op 1 september is de heer L. van der Male, voorheen werkzaam bij El Aguila in Madrid (Spanje), officieel begonnen met zijn werkzaamheden in Mons-en-Baroeul in de functie van me chanical installation coordinator. I) WkBETLK.INGI N Hierdoor wil ik allen die bij mijn af scheid wegens gebruikmaking van de VUT-regeling zo spontaan hebben ge reageerd, hartelijk bedanken. Tevens wil ik bij deze afscheid nemen van hen van wie ik nog niet eerder afscheid ge nomen heb. De medewerking die ik in de loop van vele jaren van zoveel Hei- neken-mensen heb ondervonden, zal ik niet vergeten. Het ga u allen goed. C.M. Kersten Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, de Directie hartelijk dan ken voor de drankjes, fruitmand en het cadeau, die wij ontvingen van de heer L.H. Kregel ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksfeest. Ook danken wij de oud-collega's voor hun bezoek. Het was een grote verrassing hen allen weer te zienNogmaals hartelijk dank. J.A. van Beek Onze dank voor alles en aan allen, die zich hebben ingezet om ons 60-jarig hu welijksfeest zo aangenaam mogelijk te maken. Fam. K.H. Jansen Mede namens mijn echtgenote en kin deren, dank ik de directie, chef, colle ga's en de heer L.HKregel voor de on vergetelijke dag die werd gehouden ter gelegenheid van mijn pensionering. F.X. Scheffer Wat er op 1 juni 1988 gebeurde, over trof mijn verwachtingen. De toespra ken, de acts, ze waren grandioos. De vele cadeaus enorm. Het was een ge weldig afscheid! Allen hartelijk dank voor deze onver getelijke dag. A.C. Lange Wij willen alle medewerkers die door snel handelen, met succes reanimatie hebben toegepast, langs deze wijze van harte danken. Ook zijn wij blij met de vele telefonische reacties en de bezoe ken die wij daarna mochten ontvan gen. Allen hartelijk dank hiervoor. Huib, Hanny, Marcel en Lianne Brienen IERLAND/SCANDINAVIË De heer A. ten Bokel Huinink die ge detacheerd was bij Murphy Brewery te Cork, keerde op 26 augustus terug. Per 1 september is hij uitgezonden naar Frydelund Ringers Bryggerier A/S in Oslo (Noorwegen) in de functie van Heineken quality controller. Vanuit deze positie bewaakt hij tevens de kwa liteit van het Heineken bier dat gebrou wen wordt in Arendal (Noorwegen) en het Amstel bier in Varby (Zweden). Op 5 september is overleden de heer G. Hartman (67). De heer Hartman kwam op 14 juli 1952 in dienst van Hei neken in Rotterdam. Op 1 januari 1984 maakte de heer Hartman gebruik van de VUT-regeling. Op 23 augustus bereikte ons het droeve bericht dat Marinus van Biljouw op 57-jarige leeftijd is overleden. Marinus was sinds 1977 werkzaam bij Heineken als Produktie-medewerker van de afdeling Verpakken in Den Bosch. Marinus was een prettige collega, die nauwgezet en geruis loos werkte en met iedereen goed kon opschieten. Zijn sterke kant lag niet in woorden, maar in da den. De medewerkers van ploeg C van de afdeling Verpakken be waren aan Marinus de beste her inneringen. We hebben in hem een gewaardeerd en prettig col lega verloren. Wij wensen zijn vrouw en kinde ren in deze moeilijke periode veel sterkte toe. 4' <i Hoewel bekend was dat Henk van Oyen (afdeling verpakken) ongeneeslijk ziek was, kwam het bericht van zijn overlijden op 5 september toch nog onverwacht. Elke keer opnieuw worden wij er aan herinnerd hoe betrekkelijk het leven kan zijn. Zo ook bij het bericht dat onze Bossche collega Henk voor altijd afscheid van ons genomen heeft. Hij was een pret tige collega om mee samen te werken. Een man van weinig woorden, die zich pas liet horen als het echt noodzakelijk was. De wijze waarop Henk zijn laatste le vensdagen heeft ondergaan, ver vult ons met gevoelens van mach teloosheid en onbegrip. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en familie, waarbij wij hopen dat zij de kracht kunnen vinden dit verlies te dragen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 27