Verenigingen in het zonnetje "Beginners krijgen evenveel kansen" Grote groei Heineken Computer Vereniging H CEES SCHOLTEN VAN DE HEINEKEN TENNIS CLUB ZOETERWOUDE: De afsluitende clubkampioenschappen, die in september zijn gehouden et tennisseizoen is weer achter de rug. De Heineken Tennis Club Zoeterwoude (HTCZ) heeft met de clubkampioenschappen in september haar laatste buitentoernooi voor dit jaar gehouden. "Maar echt afsluiten doen we pas de week voor kerst. Dan wordt in tennishal Dekker te Warmond het kerst toernooi gehouden", vertelt Cees Schol ten, Hoofd Informatiseringsservices van de Dienst Informatie Management Bier en sinds een jaar voorzitter van de HTCZ. "Bovendien hebben we tot nu toe nog bijna elk jaar tot en met novem ber kunnen tennissen. Vorig jaar zelfs tot half december, vanwege het zachte weer." De vereniging werd in 1975 opgericht door een aantal Heineken-medewer- kers. Ze bestond uit veertig leden. Sinds die tijd is de Heineken Tennis Club Zoe terwoude hard gegroeid. Cees Scholten: "We hebben nu een stop bij 450 leden. Wie lid wil worden, wordt voorlopig op de wachtlijst gezet. Het lidmaatschap kost ongeveer vijftig gulden per jaar. Maar voor dat bedrag kun je dan ook on gelimiteerd tennissen, op de echte win termaanden na natuurlijk." Iedereen die bij Heineken in Zoeter woude werkt kan, als hij dat wil, lid wor den. "Maar ook je partner en kinderen tot en met 21 jaar kunnen lid worden. En als je overgeplaatst wordt van Zoeter woude naar bijvoorbeeld Amsterdam, mag je lid blijven. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tennisslessen te ne men. Wij hebben daarvoor twee gedi plomeerde tennisleraren aangetrokken. Zij geven tien lessen van een half uur, zo wel in groepsverband als privé. De kos ten ervan bedragen tweehonderd gulden per tien lessen." Racket-trek-avonden Gedurende het jaar worden er verder verschillende toernooien gehouden. Cees Scholten: "We beginnen elk sei zoen met een toernooi, daarnaast orga niseren we diverse wedstrijden tegen tennisverenigingen van andere bedrij ven of plaatsen in de omgeving. De ten nisleraren houden ook nog een leerlin- gentoernooi. En verder wordt één keer in de drie weken de 'Racket-trek-avond' gehouden. Tijdens die avond moet ie dere deelnemer aan het begin van de wedstrijd zijn racket in een ton stoppen. Daarop worden de rackets er met twee tegelijk uitgetrokken. De eigenaren er van komen tegen elkaar uit. Ook begin ners worden opgeroepen aan deze wed strijden mee te doen. En dat is extra leuk, omdat zij door het 'racket-trekken' ook eens de kans krijgen tegen andere, meer gevorderde leden te spelen en met andere collega's kennis te maken." ZOETERWOUDE - De begin dit jaar opgerichte Heineken Computer Vereni ging (HCV) is momenteel de snelst groeiende en grootste vereniging van Heineken. De jonge club van computer- fans heeft al 1263 leden, verspreid over alle vestigingen. Volgens de heer S. Seinen, hoofd Administratie HTB in Zoeterwoude en penningmeester van de HCV, is de groei vooral te danken aan het PC-project van Heineken. Veel deelnemers hieraan zijn lid geworden. Het doel van de in maart van dit jaar op gerichte HCV is het bevorderen van het computergebruik in de privé-sfeer. Om dat doel te bereiken wordt er door de vereniging een groot aantal activiteiten georganiseerd. Zo heeft de HCV in de verschillende vestigingen sectiebesturen opgericht, die bijeenkomsten organise ren voor de clubleden. Tijdens deze clubdagen worden demonstraties gege- De eerste contactbijeenkomst van de HCV, sectie Den Bosch, van zaterdag 27 augustus. Hier werden onder meer enkele programma's en speciale toepassingen op de computer gedemonstreerd ven van en lezingen gehouden over de computer. Een ander initiatief van de computerclub is het oprichten van de PC-shop in verschillende vestigingen. In Zoeterwoude is deze tijdelijk onderge bracht in de archiefruimte op de eerste verdieping. Hier kunnen HCV-leden tussen 12.30 en 13.00 en 17.00 en 17.30 uur allerlei pc-artikelen aanschaffen te gen inkoopsprijs. Maar de HCV gaat nog veel meer doen. De heer Seinen: "We zijn bezig met de oprichting van een eigen software-bi- bliotheek, waarbij programma's worden uitgewisseld. En verder is met Perso neelszaken overeengekomen dat de HCV voor deelnemers aan het PC-pro- ject van Heineken de inkoop regelt van accessoires." 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 23