I VOORMALIG EXPATRIATE H. OTTER: Elke maand staan in de rubriek 'Kroniek' van Vers van 't Vat de namen van Heineken-medewerkers die naar het buitenland worden uitgezonden. 'Expatriates' worden ze genoemd. Zij gaan voor een korte of lange periode werken in verschillende landen in de wereld; van Noorwegen tot en met Zambia en van Amerika tot en met Australië. Landen met een verschillend leefklimaat, een andere taal en cul tuur. Er moet dan ook heel wat geregeld en besproken wor den, voordat een expatriate met zijn gezin verhuizen kan. De heren Otter (voormalig expatriate, rechts op de foto) en Kolpa (personeelsfunctio naris Personeelsdienst Internationaal) Het regelen van internationale ver huizingen gebeurt in nauw overleg met de afdeling Personeelsdienst Inter nationaal (PDI) in Zoeterwoude. Deze dienst begeleidt en adviseert de expatria tes bij de overplaatsing naar het buiten land. De heer H.R.M. Kolpa, perso neelsfunctionaris voor de uitzendingen naar Europa en Azië, hierover: "Onze afdeling zorgt ervoor dat een uitgezon dene op een bepaalde, gewenste, datum in het land van bestemming aanwezig is. Wij maken daarop zo spoedig mogelijk een afspraak met de expatriate, geven hem voorlichting over het land van be stemming, uitzendvoorwaarden en sala ris, zorgen voor de aanvraag van reisdo cumenten, voor een werk- en verblijfs vergunning en regelen de medische keu ringen van de expatriate en zijn gezin. Daarnaast maken wij afspraken met spe cialisten zoals bijvoorbeeld een belas tingadviseur of iemand van de afdeling Transport en Declaraties. Deze afdeling zorgt voor de verhuizing van de goede ren naar het land van bestemming." Verschillende verpakkingen Als de mensen bij de afdeling Transport en Declaraties komen, zijn ze meestal al door PDI ingelicht over het gebied waar ze heengaan. "Wij bespreken met de expatriate en zijn gezin wat er alle maal verhuisd moet worden", vertelt de heer G.H. Lupgens, chef Bulkver- voer, verhuizingen en luchtvracht in Zoeterwoude. Samen met mevrouw H.I. Hellendoorn, medewerker van deze afdeling, licht hij de mensen in over de verschillende verpakkingsmogelijk heden en de te betalen invoerrechten in bepaalde landen. Lupgens: "Ook vertel len we hoe lang het duurt voordat de ei gen spullen bij het huis zullen arriveren. Dat laatste is heel belangrijk, vooral als er kleine kinderen meereizen. Verder vragen we de expatriates welke spullen ze achter willen laten en voor hoelang. Deze goederen slaan wij dan voor hen op." De verhuizing wordt volledig geregeld. Van het verpakken van de spullen tot en met het plaatsen van de goederen in het nieuwe huis. De heer Lupgens: "En dat is ook logisch, want iemand wordt uitge zonden om te werken, niet om zich zor gen te maken over het wel of niet arrive ren van zijn spullen. Dat is onze verant woordelijkheid. Nu heeft Heineken het voordeel dat in de meeste landen waar expatriates naar worden uitgezonden, een brouwerij staat. Deze heeft de no dige specialisten die ons kunnen infor meren over bepaalde voorwaarden en regels van het land. Dat maakt het ver huizen een stuk gemakkelijker." Niettemin gaat er toch nog wel eens wat fout. Onderweg kunnen dingen breken of spullen worden ontvreemd. Daar worden verzekeringen voor afgesloten. "Maar de expatriate zelf kan ons soms ook verrassen", vervolgt de heer Lup gens. Zo heeft iemand eens een sabel tij dens zijn terugkeer uit het buitenland meegenomen. Volgens de Nederlandse douane is dat een verboden wapen. De sabel werd in beslag genomen." 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 14