Steeds minder ongevallen Al enkele jaren blijkt uit het Sociaal Jaarverslag dat de on- gevalcijfers naar beneden gaan. Een aanzienlijke daling mag je wel zeggen. In Zoeterwoude bijvoorbeeld deden zich in 1979 93 ongevallen voor die elk tot minimaal een dag verzuim leidden. Vorig jaar waren het er 39. Eenzelfde da ling is zichtbaar bij de andere vestigingen. Dat neemt niet weg dat het altijd nog béter kan. Daarom gesprekken met de diverse veiligheidskundigen binnen ons bedrijf. De heer Onderwater VEILIG WERKEN: IN ONS ALLER BELANG Medewerker ook verantwoordelijk Een van de uitgangspunten van de Arbo- wet is dat de zorg voor de veiligheid, ge zondheid en het welzijn een gezamen lijke taak is van werkgever èn werkne mers. Volgens artikel 6 is de werkgever bijvoorbeeld verplicht ervoor te zorgen dat alle werknemers doeltreffend voor lichting en onderricht krijgen over alle aspecten die in verband met hun veilig heid, gezondheid en welzijn in het werk belangrijk zijn. De medewerkers zijn wettelijk verplicht daaraan mee te werken. "Die voorlichting wordt al heel lang door Heineken gegeven" bena drukt de heer Onderwater. "Het is on der meer een vast aspect bij de functiege- richte-opleidingen. Elke nieuwe mede werker krijgt een uitgebreide instructie, variërend van één tot zes weken. Voor lichting over veiligheid neemt daarbij een grote plaats in." voorbeeldfunctie" verduidelijkt de heer Onderwater. "Als ik, als projectmana ger nieuwbouw, zonder helm op kom kijken naar de vorderingen van het be- drijfskantoor, dan kan ik ook niet ver wachten dat iemand die daar de hele dag moet werken, wél z'n helm op heeft. Daarnaast hoort veiligheid tot de eigen verantwoordelijkheid van de medewer kers. Veilig werken moet een tweede na tuur worden, een vanzelfsprekendheid zijn. De daling van het aantal ongevallen met verzuim en van het aantal ongevals- dagen bewijst dat we op de goede weg zitten. Vergeleken met andere bedrijven doen we het niet slecht. Heineken is ge lukkig geen onveilig bedrijf. Maar het kan natuurlijk altijd béter. Dat is in ons aller belang!" De heer LP. Franke, Bottelarijmede werker in Zoe- terwoude, con troleert de de- palletizer "Vijf jaar geleden, op 1 januari 1983 tra den in ons land de eerste artikelen van de Arbeidsomstandigheden-wet in wer king. Een wet die de zorg regelt voor drie belangrijke zaken: de veiligheid, de ge zondheid en het welzijn van de werkne mer." Aan het woord is ir. C.J. Onder water, de centrale coördinator Veilig heids- en Milieuzaken. Voortdurende zorg In de komende tijd zal extra aandacht worden besteed aan opleiding voor jeug dige werknemers onder de 18 jaar (veelal tijdelijke krachten in het zomer seizoen). Ook zal een beroep worden ge daan op het kader. "Het kader heeft een 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 9