1£U niet alleen voor de genoemde projecten maar zeker ook voor de medewerkers en de organisatie. De brouwerij in Zoeter- woude noemt 1988 bovendien het jaar van het werkoverleg. Daarnaast spelen er zeker ook nog andere zaken op perso neels- en motivatiegebied. Veel Amster damse medewerkers zijn de afgelopen periode in Zoeterwoude komen werken; er komt een tv-bedrijfsjournaal voor de produktie en vele afdelingen hebben een eigen bulletin om op de hoogte te zijn en te blijven van alles dat speelt." Ingrijpend Kloek over het binnenkomen van de 'Amsterdammers': "Dat is ingrijpender geweest dan velen wellicht denken. Je moet niet vergeten dat sommige Am sterdamse medewerkers al eens een ver huizing van de Mauritskade naar de Van der Helststraat hebben meegemaakt. We moesten er dan ook voor zorgen dat er duidelijkheid was over de werkplek. Men moest zich bovendien zo snel moge lijk thuis voelen. Aan de andere kant was het ook logisch dat de Zoeterwoude- naars niet altijd stonden te juichen bij de komst van hun hoofdstedelijke collega's. We hebben dan ook iedereen duidelijk moeten maken wat er speelde. De men sen die hier al werkten waren bijvoor beeld bang minder promotiekansen te hebben als gevolg van de sluiting van Amsterdam. Daar moet je bij je begelei ding van de nieuwkomers rekening mee houden; ook de 'zittende' personeelsle den moesten hierin begeleid worden." Uit alles blijkt dat de heer Kloek de mens centraal in de produktie stelt. Het karakteriseert hem dat hij aan het begin van het gesprek een Vers van 't Vat-in- terview met hem op tafel legt met als kop "De mens centraal in de produktie". "Daar heb ik niets aan toe te voegen, mijn kijk op dit onderwerp is niet veran derd", zijn z'n beginwoorden. Einde ge sprek? Nee, want dan blijkt dat hij graag en met verve praat over zijn brouwerij en de mensen die er werken! Het bedieningspaneel in het brouwhuis Flexibel zijn "Zoeterwoude zal qua produktie altijd de toon aangeven voor andere Heineken brouwerijen in de wereld. Ook daarom, en niet alleen in het kader van 'Goed kan beter', is het belangrijk dat wij ons flexi bel opstellen en meedenken met de klant, ook intern. Het management moet ervoor zorgen dat de organisatie flexibel is. Maar ook van de medewer kers vragen we een flexibele opstelling. "Door efficiency-verhogende machines kunnen we wellicht met minder mede werkers toe, maar die medewerkers zul len wel hun vak op een andere wijze moeten uitoefenen. Daartoe zijn oplei dingen noodzakelijk. En ook daar wordt in de komende jaren in Zoeterwoude hard aan getrokken", aldus de heer Kloek. Aan het goed op gang brengen van Colonne IV wordt met man en macht gewerkt brouwhuisinstallaties, moest de software steeds uitgebreid en gewijzigd worden. De huidige systemen en de opbouw van de programmatuur geven hiervoor te weinig mogelijkheden. Om het in prak tijk goed werkbaar te houden moet daarom de procesautomatisering verbe terd worden. Tweede betekenis van kwaliteit Kloek: "Ik ben erg blij dat we hier in Zoeterwoude de gelegenheid krijgen een aantal projecten, die de betrokken heid van de medewerkers verhogen, uit te voeren. We zijn bij Heineken altijd al bezig met kwaliteit, maar een produktie- man denkt dan in de eerste plaats aan het produkt zelf, aan de kleur, de smaak, de verpakking. Velen in de brouwerij had den wat moeite met de tweede betekenis van kwaliteit, namelijk de kwaliteit van het werk, de service die je geeft. Ieder een wist natuurlijk wel, dat hoe beter je je werk deed, hoe beter het produkt zou zijn. Maar het vraagt toch een andere in stelling om te begrijpen dat wij van de brouwerij ervoor moeten zorgen dat het geen wfj te bieden hebben ook datgene is waar de klant om vraagt. De klant kiest, maar wij moeten ervoor zorgen ge kozen te worden. 1988 wordt het jaar om de puntjes op de 'i' te zetten. Dat geldt 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 7