PHYSIEKE DISTRIBUTIE NEDERLAND: Iedere dag komen we ze tegen op Neêrlands wegen: kleine en grote vrachtauto's in Heineken of Amstel-kleuren. Zij vervoeren het bier van de brouwerijen of de drie distributie centra naar de afnemers. In tegenstelling tot wat velen wellicht denken, zijn de grote vrachtauto-combinaties géén eigendom van de brouwerij maar van zelfstandige vervoer ders die ook de chauffeurs leveren. Een uitzondering hierop zijn de 17 kelderbier-vrachtwagens met bemanning die het kelderbier bij de grote horeca-afnemers afleveren. Ook de opslag en 'handling' in de distributiecentra wordt ingehuurd. Service als strategie De heer Philippa reikt de Physieke Distributie Innovatie prijs 1988 uit aan de heer J. M. de Groot van transportbedrijf Beers uit Vleuten "Al met al zo'n 20.000 m2 opslagruimte buiten de brouwerijpoort, ongeveer 150 vrachtwagens en 235 medewerkers, van wie er slechts 65 op de loonlijst van Hei neken staan" verduidelijkt de heer H.J.C. Philippa, hoofd van de afdeling Physieke Distributie Nederland (P.D.N.), waar de vervoerders bij onder contract staan. "Er is veel veranderd in de werkwijze en organisatie van de afdeling", vertelt de heer Philippa. "De vervangingsoperatie van 30 cl en 50 cl flessen en kratten, de produktie-beëindiging van de Amster damse brouwerijde introductie van veel nieuwe produkten en de veranderende afleveringspatronen hebben veel in vloed op onze werkwijze gehad." In juni werden de vervoerders tijdens een ont vangst in Zoeterwoude uitvoerig over de veranderingen geïnformeerd en werd voor het eerst de Physieke Distributie Innovatieprijs uitgereikt. "Een prijs voor de meest op kwaliteitsverbetering gerichte vervoerder." De geleidelijke veranderingen bij PDNkomen voort uit de "service-stra tegie". De heer Philippa hierover: "Van oudsher kennen wij het zogenaamde provincievervoer. Van de brouwerij of het distributiecentrum gaat het bier op de meest voordelige wijze naar de (con- cernjdrankenhandels en de levensmid delengroothandels Sinds een jaar of acht zijn wij meer gaan inspelen op de wensen van de afnemers. Daaruit is bijvoorbeeld in 1987 een proef met directe levering van Heineken en Vrumona-produkten aan twee levens middelengroothandels voortgekomen. Vandaag bestellen betekent morgen uit leveren. Daarbij wordt dan gebruik ge maakt van speciaal ontwikkelde rolcon tainers, die 28 kratten bier of 16 kratten frisdrank kunnen vervoeren. Overigens is directe leverantie niet nieuw. Het kel derbier, dat in 1982 is geïntroduceerd, wordt direct aan de horeca-ondernemer geleverd. Twee jaar later is daar de directe leverantie van thuistapvaatjes aan de slijters bijgekomen. Beide ken nen een levertijd van twee dagen. Daar naast voorzien wij de horeca van glazen, vilt en horecashop-artikelen. Dat is geen sinecure, gezien het grote assortiment. In feite zijn dit voor ons allemaal nieuwe goederenstromen, naast het bestaande provincievervoer en de distributie naar de havens." 30-palletwagen De op service gerichte aanpak reikt ech ter verder. De P.D.N.-afdeling Logis tiek Outillage Drankenhandels bij voorbeeld, verleent permanente service aan de twintig concerndrankenhandels, Horeca Tapservice, Reclameservice- dienst en het depot Hempoint, van waar uit de stad Amsterdam van fustbier wordt voorzien. "Deze onderdelen ken nen in feite dezelfde problemen als Phy sieke Distributie, zij het op wat kleinere schaal" legt de heer C. Volwerk, hoofd van de afdeling uit. "Via onderzoek naar efficiency, het aandragen van logistieke systemen èn het verzorgen van opleidin gen op het gebied van physieke distribu tie kunnen wij de nodige ondersteuning geven bij het zoeken naar oplossingen. Zo'n totale logistieke aanpak is kortgele den met succes bij drankenhandel Ande- weg-Renesse in Dordrecht beproefd." Hierbij is het niet gebleven. Ook de 30- palletwagen, voorzien van een laadvloer met rollenbanen, is deels het gevolg van de service-strategie. "Deze wagen kan in vijf minuten worden gelost, waardoor er een veel snellere doorstroming bij de afnemer mogelijk is", aldus de heer W. Bastiaan, hoofd van de afdeling Goederentransport, Op slag en Beheer. De ontwikkeling van een dergelijke vrachtwagen-combinatie vergt daarentegen veel meer tijd. De heer Bastiaan: "Zo'n auto moet voldoen aan een reeks technische en wettelijke eisen, terwijl hij in het gebruik eenvou dig en doordacht moet zijn. De nieuwe Amstel Light-auto is daar een goed voor beeld van." De eigenaar van de Amstel Light-combinatie heeft dan ook de Phy sieke Distributie Innovatieprijs 1988 ge kregen. "Het is één van onze kleinere vervoerders, maar wel één die de extra grote investering in deze wagen heeft aangedurfd. Via deze prijs willen wij de vervoerders stimuleren met ons mee te denken over nieuwe vindingen en ze daarna ook samen uit te voeren. We hebben namelijk een gemeenschappe lijk doel: de produkten op een goede en goedkope manier bij de klant brengen", vat de heer Bastiaan samen. Vervoerdersdag De prijsuitreiking vond plaats tijdens de in Zoeterwoude gehouden Vervoerders dag. Naast een aantal inleidingen over de hierboven genoemde ontwikkelingen hebben de aanwezige vervoerders ook een rondleiding door de brouwerij ge had. "Het is belangrijk de vervoerders bij de brouwerij te betrekken. Voor onze afnemers zijn zij het Heineken-ge- zicht en zij moeten dus kwaliteit uitstra len, alsof het onze eigen medewerkers zijn", besluit de heer Philippa. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 3