Afscheid Ph.H. Oogjen Afscheid G. van Rensch Afscheid L.M. Broekmans Afscheid J.A. de Jonge Zoetermeer - "Uiterst efficiënt en een kundig hoofd." Zo typeerde de heer Folmer, Algemeen Directeur GWN, de heer Ph.H. Oogjen, hoofd EFI, die op 30 juni na een bijna 25-jarig dienstverband afscheid nam. "Hij had aan een half woord ge noeg om vragen te begrijpen en wist al te enthousiaste plannen van mijn kant ook wat af te remmenDe heer Folmer noemde de samenwerking met de heer Oogjen uitstekend en bedankte hem eveneens voor het inwerken van zijn opvolger, de heer R. A. van Dortmond. Ook sprak hij over de sportiviteit van de heer Oogjen, die een enthousiast lange afstand-loper is. Na mens het personeel overhandigde zijn secretaresse, mevrouw Van Rijn, de heer Oogjen een fotocamera. De heer De Rond gaf hem vervolgens een collage, waarin de loopbaan van de heer Oogjen op een karikaturale manier was uitgebeeld. Horst - In café-restaurant J. Coppus in Horst vond vrijdag 1 juli de afscheidsreceptie plaats van de heer G. van Rensch, Chef Expeditie en Magazijn van drankenhandel Vullinghs-Janssen- Huyben B.V. in Horst. De heer Van Rensch werd toegespro ken door de heren Janssen en Hameiers en vervolgens door de heer Krah van de personeelsvereniging. De woorden van de sprekers en de grote opkomst op de receptie wezen erop dat met de heer Van Rensch een beminnelijk en 'vaderlijk' chef is vertrokken, met wie op een uiterst plezierige wijze kon worden samengewerkt. Vele bloemen en cadeaus, waaronder een CD- speler, werden overhandigd. De receptie kreeg nog een extra feestelijk tintje door een optreden van het Horster Mannen koor. Zoeterwoude - De heer J A. de Jonge, medewerker van de af deling Physieke Distributie in Zoeterwoude, heeft maandag 4 juli afscheid genomen van Heineken. Hij maakte gebruik van de uittredingsregeling voor 60-jarigen. De heer De Jonge is dertig jaar in dienst geweest bij Heineken. Tijdens de af scheidsreceptie werden de heer en mevrouw De Jonge en hun zoon ontvangen door de heren Combée en Philippa. Op ver zoek van de heer De Jonge spraken zij slechts kort. Als cadeau en blijk van waardering voor het werk dat hij voor Heineken heeft gedaan, kreeg de heer De Jonge vervolgens een home trainer aangeboden. Zoeterwoude - In het ontvangstgebouw in Zoeterwoude nam 5 juli de heer L.M. Broekmans, hoofd E.F.I. Heineken Neder lands Beheer, afscheid van onze onderneming. Hij werd toege sproken door de directeur personeelszaken, de heer Schop, die het aanwezige publiek vertelde hoe hij als medewerker van Broekmans zijn loopbaan bij Heineken was gestart. De heer Schop typeerde de heer Broekmans als 'de goeroe van de eco nomen bij Heineken' en somde diens kwaliteiten als rekenkun dige op. De heer Knoop overhandigde vervolgens een cd-spe- ler met enkele compact-disks. De heer Broekmans was erg ver rast door de opkomst op de receptie van zovelen uit de onder neming.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 25