I DRANKENHANDEL DE VLIEGER/VERDONK IN DE BAN VAN ZOMERDRUKTE Het zomerseizoen: we zitten er met z'n allen middenin. Genietend van de vrije da gen en een hopelijk lekker zonnetje, onder het genot van een 'koel sissende; heer lijk heldere; gewoon drin ken wat je lekker vindt'. Voor een aantal Heineken- medewerkers betekenen die paar maanden zeker géén vakantie. Velen moeten dan nog harder lopen om die vakantieganger met zijn drankje van zijn welverdiende rust te laten genieten. Voor de brouwer, de horeca-ondernemer en de drankenhande laar komt die rust wat later. "Wij zijn zelf net een horec Concerndrankenhandel De Vlieger/ Verdonk in Middelburg is daar een goed voorbeeld van. De vakantiedagen van de 29 medewerkers worden al vroeg in het jaar verdeeld en nauwkeurig op el kaar afgestemd. ATV-dagen zijn tijdens de zomerdrukte praktisch uit den boze. "Maar daar hebben we vrede mee. We zijn wat dat betreft zelf net een horeca bedrijf' concludeert de heer E. van Duijn, bedrijfsleider van de dranken handel en verkoopleider voor Zeeland. Veel horeca-bedrijven moeten het van de maanden juni, juli en augustus heb ben. De dagjesmensen aan de stranden van Walcheren en Schouwen Duiveland en de 'bewoners' van de in het achter land gelegen campings vormen een be langrijke bron van inkomsten voor strandtenten en eethuizen. Maar zeker ook voor de drankenhandel. "Wij moe ten in die drie maanden zeker 35 tot 40 procent van onze jaaromzet halen. Goed weer is alles wat telt voor de horeca èn voor onsEn dit is dus niet het weer waar wij op zitten te wachten", zegt Van Duijn terwijl hij een blik werpt op een dreigende juli-lucht. De ogen zijn dan ook voortdurend op het raam gericht. "Iedereen voelt hier ook feilloos aan wanneer het weer defi nitief de goede kant opgaat." Het weer is een voortdurend onderwerp van ge sprek: in de gang, aan de telefoon. Ze staan op scherp, allemaal. Achthonderd afnemers en vijftig extra De voorbereidingen voor het zomersei zoen beginnen ieder jaar al in februari als in Goes de regionale horecavakbeurs wordt gehouden. Van Duijn: "Op die beurs maken we al veel afspraken met de vaste afnemers en proberen we anderen te interesseren. Daarna gaan de verte genwoordigers op pad, zodat zij vóór Pa sen alle klanten hebben bezocht. Veel seizoenshorecabedrijven gaan tijdens het Paasweekend voor het eerst open en sluiten pas in september." De vertegen woordigers van het horecagebied bezoe ken in die tijd zoveel mogelijk seizoens- bedrijven omdat deze nogal eens wisse len van eigenaar. De zeven chauffeurs en vijf bijrijders van De Vlieger/Verdonk leveren door het jaar heen bij een kleine achthonderd klanten fris, bier en gedistilleerd af. "In de zomermaanden komen daar nog eens vijftig afnemers bij", vertelt de heer Van Duijn. Dat het aanpakken is, blijkt wel uit het simpele gegeven dat er in de topmaan- den meer dan het dubbele aantal vracht wagens dagelijks het terrein van de dran kenhandel verlaat. "Hectisch" De topdrukte in het recreatieve Zeeland brengt extra werk met zich mee. "In de eerste vijf maanden van het jaar komen er altijd bruikleen-goederen, zoals ter- rasmeubilair, koelinstallaties en licht bakken terug ter vervanging. Voordat het seizoen begint, zorgt iedereen dat hij z'n spullen weer voor elkaar heeft", legt Van Duijn uit. Ook de evenementen in de zomerpe riode leveren voor de drankenhandel veel extra werk op. Samen met de Recla meservice Dienst uit Amsterdam zijn de De medewerkers van Vliegeren Verdonk hebben het in de zomermaanden drukker dan anders mensen van De Vlieger/Verdonk te vin den bij bijvoorbeeld de havenfeesten in Terneuzen, de Ronde van Midden-Zee land en de Visserijfeesten van Breskens. Extra zomerservice levert de dranken handel met de zogenaamde weekend dienst. Bij een medewerker van de dran kenhandel staat een servicebus met een beperkt assortiment klaar om uit te rij den als er een klant sneller door zijn voorraad heen raakt dan hij gedacht had. De medewerker kan via een 'pie per' worden opgeroepen. "Het is wat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 12