I ABU DE n RKZAAMHEDEN" "IN EEN VROEG STADIUM MEE LATEN WEGEN" "OOK IN DE HORECA" De heer A. de Jonge laat twee bekende maar onmisbare veiligheidsattributen zien enige jaren geleden. Netheid, de basis van veiligheid, is ook belangrijk omdat er in ploegendiensten wordt gewerkt. Jij staat niet als enige op een bepaalde werkplek, na jou komen andere colle ga's." In algemene zin wil de heer Pook het volgende advies kwijt: "Dagelijks te rugkerende werkzaamheden doet men vaak routinematig. Sta stil bij wat je pre cies doet. Het kan best zijn dat je, zonder dat je je daarvan bewust bent, handelin gen verricht die niet zo veilig zijn. Let daar eens op en probeer dat te verbete ren." een onderwerp dat leeft bij Vrumona en als gevolg daarvan dalen ook de onge- valscijfers. Ik ben tevreden." Sinds januari van dit jaar is bij HTB een safety engineer werkzaam, ir. J.C. Rozemeijer. Voorlopig richt hij zijn aandacht op bestaande afdelin gen en installaties. Het is echter de bedoeling dat hij over enige tijd een structurele bijdrage gaat leveren tij dens de ontwerpfase van een project. "Met een gummetje een potlood schets veranderen is goedkoper, dan een bestaande installatie te moeten wijzigen" legt hij uit. De aandacht voor veiligheid noemt hij een goede zaak. "Heineken wil een kwaliteits- produkt leveren. Dan is het goed als dat ook op een veilige manier ge beurt. Dat is niet alleen in het belang van de medewerkers, maar is ook no dig om negatieve publiciteit over het bedrijf te voorkomen." Ook in de horecagebieden kent men een veiligheidskundige. Momenteel wordt bij alle drankenhandels in het land een functionaris benoemd die toezicht houdt op de uitvoering van de Arbo-wet in de dagelijkse prak tijk. De coördinator veiligheid voor de horecagebieden is de heer C. Vol- werk van Physieke Distributie Ne derland. "In de horecagebieden ken nen we niet echt gevaarlijke afdelin gen," vertelt de heer Volwerk. "Het magazijn in de drankenhandel is de plaats waar naar verhouding de meeste onyeilige situaties voorko men. Daar hebben we nu ook di verse maatregelen genomen. Bij de oplaadstations van de vorkheftrucks hebben we bijvoorbeeld borden op gehangen, waarop is aangegeven dat roken en het gebruik van open vuur ten strengste verboden zijn (in ver band met het onstaan van knalgas op die plaatsen). Verder zijn er aanrij- buffers voor de stellingen aange bracht en zijn vaste looppaden voor zien van een 'Zebra'-markering. Verder zijn er buffers om de stellin gen gemaakt en worden er zebrapa den geschilderd in het magazijn." Een ander aardig voorbeeld is het laten maken van knipperlichten op de laadklep van de vrachtwagens. Dat gebeurt met oog op de veiligheid van achteropkomend verkeer en voetgangers. "Niet zo ingrijpend als bij een produktiebedrijf misschien, maar veiligheid heeft onze constante aandacht." ceo CCD Juist in de maga zijnen van de drankenhandel: moet men voort durend de veilig heidsregels in acht nemen. Links de heer Volwerk, op de heftruck de hee C.M.A. Driessi De heer Roze- meyer: "In de ontwerpfase al rekening houden met veiligheids aspecten"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 11