"DENK I a DAGELUKSE W 1 "SOMS DENKEN ZE DAT WE HEN WILLEN DWARSZITTEN" "WEET WAARMEE JE BEZIG BENT' EEN VEILIG BEDRUP' De heer Pook: "Orde en netheid is de basis van veiligheid" 4» 9M8 QHH 9)f mm S SS 3SSSS AtMO'WI .■'MM» HÊM* Ook in Den Bosch loopt het aantal onge vallen met verzuim spectaculair terug. "En het eerste half jaar bekijkend, ver wacht ik dat we opnieuw onder de cijfers van vorig jaar komen" meent de heer H. Pook, veiligheidskundige in Den Bosch. "Ik denk dat het komt omdat de mensen zich beter bewust worden van het feit dat het in hun eigen belang is. Maar om aan dacht voor veiligheid levend te houden in de brouwerij, zijn regelmatig acties nodig. Dat levert hier goede resultaten op. Na de orde en netheidsactie ziet de brouwerij er aanmerkelijk netter uit dan "Orde en netheid is de basis van al les" is de stellige overtuiging van de Zoeterwoudse veiligheidskundige, ing. D.J. von Zboray. "Als je het scherm van een machine hebt wegge haald, zet het dan ook weer terug. Heb je een stuk gereedschap niet meer nodig, laat het dan niet op de vloer liggen. Moet je met elektrici teitsdraden werken, laat die dan niet over de vloer lopen zodat er een hef truck overheen kan rijden. Het klinkt allemaal bedillerig, maar der gelijke voorbeelden zijn vaak de ba sis voor een ongeval. Als je over rondslingerende zaken struikelt, kun je je voet lelijk verzwikken. Nog af gezien van het persoonlijk ongemak, zijn een tot meer verzuimdagen het gevolg. Terwijl dat onnodig is, want het is een kleine moeite de werkplek schoon en opgeruimd te houden," al dus de heer Von Zboray. "Als we daarop wijzen, is het soms net of we de mensen willen dwarszitten. Dat zelfde geldt voor de verplichting vei- ligheidsbrillen, -schoenen en ge hoorbeschermingsmiddelen op be paalde plaatsen te dragen. Dat zeg ik niet om politie-agent te willen spe len, maar in het belang van de veilig heid van de mensen zelf. Men moet het niet voor mij, maar voor zichzélf doen." Volgens de definities is veiligheid 'het nemen van aanvaardbare risico's'. De heer A. de Jonge, sinds zes jaar belast met de veiligheid bij Vrumona, vertaalt het als volgt. "Je moet eerst kijken en denken, dan pas doen. Het is net als met een drukke straat die je wilt oversteken. Dat is niet moeilijk, als je je er maar van bewust bent dat er veel verkeer is. Weet dus waarmee je bezig bent. Want hon derd procent veilig bestaat niet. 'Een vei lig bedrijf is een dicht bedrijf wordt wel eens gezegd. Je moet dus de risico's zo klein mogelijk maken." Bij Vrumona zijn de afgelopen jaren veel acties geor ganiseerd. Momenteel hangen er posters 'Hygiëne begint bij jezelf in het bedrijf. Constante aandacht gaat uit naar terug dringen van lawaai op de werkplek. "Bij colonne 4 bijvoorbeeld, die nu gerevi seerd wordt, komt een omkasting. Daar naast vormt het wijzen op de bestaande gehoorbeschermingsmiddelen een vast punt in het werkoverleg op de afdelin gen." De heer De Jonge: "Veiligheid is 99 De heer P. van Weezei is de veilig heidskundige bij de GWN in Zoeter- meer. Net zoals zijn collega's in an dere vestigingen dat doen, wijst ook hij de medewerkers regelmatig op het belang van de persoonlijke be schermingsmiddelen. Grote acties heeft de GWN niet. "We zijn een kleine vestiging, waar alle medewer kers elkaar kennen, en we werken niet in ploegendiensten," zegt de heer Van Weezel. "Dat is in het voordeel van de veiligheid. Dat blijkt ook uit het aantal ongevallen. Vorig jaar was het er slechts één. De enige afdelingen die veel aandacht vragen, zijn de distilleerderij en alcoholfa- briek, in verband met alcoholdam pen. Bij reparatie- of montagewerk zaamheden en dergelijke moet dan ook gewerkt worden met explosie- vrij gereedschap. Ook is er altijd een brandwacht of veiligheidswacht aan wezig." De heer P. van Weezel, hoofd Technische Dienst met als nevenfunctie vei ligheidsfunctio naris (links) en de heer R. Ben nes, in functie als brandwacht De heer Van Zboray wijst kwaliteitscontro leur M. Bos op de stickers, die aangeven wat er door de leiding stroomt (de zgn. 'mediacode- ring') en met een gevaren aandui ding. De drie hoekige sticker met het uitroep teken betekent 'heet!' 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 10