Netto winst vrijwel gelijk gebleven Sociaal Jaarverslag 1987 HEINEKEN N. V. De Raad van Bestuur heeft begin maart bekend gemaakt dat de netto winst van Heineken N.V. over 1987 286,7 miljoen gulden was. Deze winst is vrijwel gelijk aan de 285,3 miljoen gulden van 1986. De totale omzet van de Heineken-groep was 6.659 miljoen gulden. Ook dit be drag is ongeveer gelijk aan het voorgaan de jaar, toen het 6.684 miljoen gulden bedroeg. Enkele zaken waren van in vloed op die omzet: de export is gedaald. Ook was van invloed de omrekening in guldens van de omzetten van de buiten landse werkmaatschappijen. Simpel ge zegd: als je de omzet van de buitenlandse brouwerijen van hun eigen geldsoort omrekent naar onze gulden, blijft er minder over dan vorig jaar. Dit komt omdat de lokale geldsoorten minder waard zijn geworden bij omwisseling in guldens. Toch is het eindbedrag van de omzet en de winst gelijk gebleven, omdat de mees te van onze werkmaatschappijen op hun lokale markten een hoger bedrag aan omzet wisten te behalen. Hierdoor wer den de twee eerder genoemde negatieve effecten ongedaan gemaakt. Half april valt bij alle medewerkers van Heineken Nederlands Beheer het So ciaal Jaarverslag 1987 in de bus. Een greep uit de onderwerpen waarover in het verslag te lezen valt: arbeidszaken, centrale training en vorming, de centrale ondernemingsraad en naast de verslagen van de werkmaatschappijen ook aan dacht voor de produktie-afdelingen. Het thema van het Sociaal Jaarverslag is dit j aar kwaliteit en serviceDe directie Hei neken Nederlands Beheer B.V. zegt hierover in het Sociaal Jaarverslag: "Willen we onze marktpositie handha ven of verbeteren dan zullen we kwalita tief uitstekende produkten moeten ma ken en goede service moeten geven aan onze klanten. Het kwaliteitsbesef is toe genomen, een positieve ontwikkeling die verder uitgebouwd moet worden. Hierbij gaat het niet alleen om de kwali teit van het produkt maar ook over de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van onze medewerkers en de wijze waar op we met elkaar omgaan." 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 3