Uit een ander vaatje getapt Investeren in milieu normale zaak Correspondentendag Wie herkent deze foto? Wat is dit voor apparaat, van welke vestiging is het en in welk jaar is deze foto geno men? Vragen, waarop de twee medewerkers van de afdeling museumgoederenbeheer Am sterdam tot op vandaag nog geen antwoord weten. Wie het wel weet, kan zijn of haar reactie sturen naar: mevrouw M.J. Ketting, Postbus 28, 1000 AA in Amsterdam. Bellen kan ook. Het telefoon nummer is (020)-702105. (uit het Brabants Dagblad van 5 maart 1988) ...als Heineken een benzinepomp neerzet op het eigen terrein, neemt het bedrijf voorzorgsmaatregelen om vervuiling te voorkomen. "Het is normaal dat je daar investeringen voor doet", zegtJ. Schellen, hoofd van de bedrijfs-technologische dienst van de Heineken-brouwe- rij in Den Bosch. ...steeds nieuwe milieuwetten van de overheid noodza ken bedrijven ook tot een milieubeleid. Voor Heineken geldt echter niet de dwang. "Ons uitgangspunt"zegt Schellen, "is dat de wetgeving model staat en gerespec teerd wordt. "De deskundigheid van het bedrijfsleven en de collec tieve verantwoordelijkheid van de overheid dwingen tot een nauwe samenwerking, die verder gaat dan alleen maar overleg. Samenwerking is van levensbelang voor bedrijven en overheid, je moet elkaar niet zien als vijan den, maar elkaar recht in de ogen kunnen kijken. ...Heineken heeft intussen veel deskundigheid verwor ven over milieuzaken. Schellen vindt het van groot be lang dat bedrijven van eikaars deskundigheid kunnen profiteren. "Voor ons is het beschikbaar stellen van die kennis geen enkel probleem. ...de brouwerij is nu bezig met plannen voor de bouw van een installatie om het afvalwater vóór te zuiveren. Een miljoenenproject. ZOETERWOUDE - Na een paar jaar stilte is op 29 fe bruari een oude traditie in ere hersteld. Op uitnodiging van redactie en redactiecommisie kwamen de correspondenten van Vers van 't Vat naar Zoe- terwoude om bij te praten over het blad en speciaal de vervulling van het correspon dentschap. Helaas moesten enkele cor respondenten door ziekte of vakantie verstek laten gaan. De eerste uren van de dag is er gesproken over ontwikke lingen rond het personeels blad nu en in de toekomst. Na de lunch is koers gezet naar Rijswijk, voor een bezoek aan de redacties en drukke rijen van Sijthoff Pers, uitge ver van onder meer de Haag- sche Courant en de Leidse Courant. Een ontmoeting met de redacteur van het Sijt hoff personeelsblad Meer Nieuws sloot de dag af. Uitleg over het maken van een dagblad 2.7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 27