PEPSI COLA ZIET ER MUZIEK IN Afscheid J.F.A.G. Olderaan Afscheid C.H. de Genzer Den Bosch - In de Cambrinuskelder in Den Bosch vond 29 fe bruari de afscheidsreceptie plaats van de heer J.F.A.G. Olde raan, chef van de afdeling ontvangsten van de brouwerij Den Bosch. Hij werd toegesproken door de heer Geersinga, die stil stond bij het verloop van zijn carrière. Ook besteedde hij in zijn speech aandacht aan de activiteiten van de heer Olderaan, voordat deze in dienst bij Heineken trad. De overhandiging van de cadeaus werd gedaan door een aantal dames in Indone sische klederdracht. Dat was een verwijzing naar de tijd die de heer Olderaan in Indonesië heeft doorgebracht. Na een korte inleiding door zijn opvolger, de heer Voermans, werd de heer Olderaan toegezongen door het personeel en de rondleiders van de Cambrinuskelder. Tijdens het verdere verloop van de receptie kwam een boerenkapel de feestvreugde nog eens ver groten. Den Bosch - Na een dienstverband van bijna achttien jaar, beëindigde de heer C.H. de Genzer van de afdeling Verpakken in Den Bosch, zijn loopbaan bij Heineken. Hij maakte gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding. Op 4 maart was de af scheidsreceptie. Spreker tijdens deze receptie was de heer Bak ker. De heer De Genzer kwam in 1970 in tijdelijk dienstver band bij Heineken. Daarvoor had hij in de schoenindustrie ge werkt. Dit werd al spoedig omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd, omdat de heer De Genzer gezien werd als een 'goede kracht'. Op de afdeling Verpakken heeft hij voor het grootste gedeelte gewerkt op de stapelaar en de ontstapelaar. De laatste jaren was de heer De Genzer in dagdienst werk zaam, en hield hij hij zich voornamelijk bezig met de reparatie van bierfust-tapstangen. Pepsi Cola blijft de aandacht op zich ves tigen met het contracteren van popster ren. Dit jaar staat Michael Jackson cen traal. In dat kader vond op 1 maart een wel heel bijzondere bijeenkomst plaats in Studio 3 van het NOB-complex in Hil versum. Tientallen Nederlandse journa listen waren daar bijeengekomen om via een satellietverbinding met New York vragen te kunnen stellen aan de presi dent-directeur van PepsiCo, Roger En rico, en aan Michael Jackson. In New York was op dat moment ook een pers bijeenkomst gearrangeerd, metzo'n 300 journalisten. Michael was weliswaar op de bijeen komst aanwezig -op zich al uniek- maar, was te verlegen om vragen te beantwoor den. Hij hield het bij een begroeting van de persvertegenwoordigers. Voor 1988 zijn de plannen ambitieus. Hoogtepunt zijn natuurlijk de door Pep- si gesponsorde concerten die Michael Jackson op 5, 6 en 7 juni in de Rotter damse Kuip geeft. Voor die tijd is Jack son nog diverse keren te zien in Pepsi tv- spotjes en advertenties. In april start Vrumona met een consumentenactie waarbij kaartjes te winnen zijn voor één van Jacksons concerten. Ook voor het personeel worden, evenals vorig jaar bij Tina Turner, kaarten uitgeloofd. Daar over in het volgende nummer meer. En de Pepsi-proef keert terug. Dit jaar zal het Pepsi-team weer het land in trek ken om bij allerlei evenementen de con sument zélf te laten beslissen: Wat smaakt beter? Pepsi, of die andere cola?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 25