In Memoriam W.NIEBOER In Memoriam Mevr. E.H. SPRENGER Zoetermeer Mw. E.A. Wamsteeker-Schravendeel (commercial services) Mw. H.M.T.Kroon-Bolleboom (be drijfsrestaurant) J.I. de Ruijter (trade management) L.R.M. Vieveen (marktonderzoek) Zoeterwoude W.A.M. Kieboom (food!non food al gemeen) J.A. Schiphorst (personeelsdienst) A.L. v.d. Vliet (public relations) Mw. M.W. de Kwaadsteniet-van Em- den (engineering projectservice) J.T.O. Bresters (juridische zaken) BUITENLAND St. LUCIA Op 28 februari is de heer J. Klok afge reisd naar Windward Leeward Bre wery Ltd. waar hij gedetacheerd is in verband met de tijdelijke vervanging van de Chief Engineer de heer Th. H. van Katwijk. Het gezin van de heer Klok zal spoedig nareizen. De heer Van Katwijk is inmiddels naar Nederland teruggekeerd ter voorberei ding op een nieuwe uitzending. KAMEROEN De heer B.A.C. van Loon vertrok op 1 maart voor een detachering als 2e Technicien ad interim bij International Brasserie te Douala. USA Naar New York vertrok op 3 maart de heer R. L. V. Stevens in zijn nieuwe functie van Area Export Manager voor Noord Amerika en Canada. Zijn gezin zal zich spoedig bij hem voegen. DANKBETUIGINGEN Op 29 januari heb ik vanwege mijn pensionering moeten stoppen met mijn ongeveer 30-jarig hobby. Gezien de overweldigende belangstelling en waardering op deze dag zal ik dit af scheid zeker nooit meer vergeten. Na mens mij en mijn gezin hiervoor mijn oprechte dank. J. v.d. Schoot Uw vele blijken van belangstelling ter gelegenheid van mijn afscheid bij Hei- neken, hebben mijn vrouw en ik even als mijn kinderen bijzonder op prijs ge steld Het was voor ons een onvergete lijke dag. Omdat het niet mogelijk is u allen met een persoonlijk woord te be danken, betuig ik langs deze weg hier voor mijn bijzondere erkentelijkheid. J.P. Lockhorst Het was een bijzonder genoegen om bij gelegenheid van mijn afscheid in het kader van de overbruggingsregeling zoveel bekenden de hand te mogen schudden. Ofschoon een afscheid veel al een trieste bijsmaak heeft, kan ik niet anders zeggen dan dat wij, dat wil zeggen ikzelf, mijn vrouw en aanwezi ge familieleden, zeer genoten hebben. Daarom aan de organisatoren van en medewerkenden aan dat voor ons zo historische evenement heel veel dank; ook voor de geschenken. A.W. Kroon Het waste gek! Mijn 25-jarig jubileum receptie is een geweldig gezellig feest geworden, waarvan mijn gezin en ik enorm hebben genoten. De hartver warmende, gulle en carnavaleske wij ze, waarop de huldiging plaatsvond, heeft een grote indruk op ons gemaakt. Van harte wil ik iedereen bedanken voor hun gelukwensen, de cadeaus, de muzikale bijdragen en hun aanwezig heid van heinde en ver. Mede door de komst en het optreden van mijn Bos sche en Oeteldonkse vrienden is deze dag voor ons onvergetelijk geworden. Nogmaals onze heel hartelijke dank! J.Th. Kappelle Ons jubileum was ouderwets gezellig en onvergetelijk voor ons. Dit feest staat in mijn top tien met stip. Iedereen heel, heel hartelijk bedankt voor uw komst, vriendelijke woorden en da den. Mary en Dik Waaijer Al diegenen die bij mijn afscheid be langstelling hebben getoond of op een andere manier bijgedragen hebben aan de feestelijkheden, wil ik hiermede, ook uit naam van mijn echtgenote, nog eens bedanken. Giel van Vliet Wat een afscheid, in een woord gewel dig. Allen die dit voor mij en mijn gezin tot een feestdag hebben gemaakt onze hartelijke dank. Wout en Elly van der Kooy Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik graag iedereen hartelijk bedan ken voor hun aanwezigheid, vriendelij ke woorden en cadeaus, ter gelegen heid van mijn afscheid van de brouwe rij Een speciaal woord van dank aan allen, die de laatste werkdag tot een succes maakten. Th.H.L. Vóórhaar OVERLEDEN Op 7 februari is overleden de heer J. Richard (60). De heer Richard trad op 1 maart 1960 in dienst van Heineken in Amsterdam. Op 1 februari 1985 werd hij opgenomen in de Heineken Invali- diteitsregeling. Op 1 maart isdeheerM. Vos (67) over leden. De heer Vos kwam op 31 juli 1967 in dienst van Heineken in Rotter dam, waar hij tot aan zijn pensioen op 1 juni 1985 heeft gewerkt. Op 4 maart 1988 is overleden de heer D. Leegstra (71). Hij kwam op 1 juli 1958 in dienst bij Heineken. Op 1 juni 1981 maakte de heer D. Leegstra ge bruik van de VUT-regeling. Op de leeftijd van 84 jaar is 13 maart 1988 overleden de heer G.M.W. Engel se. De heer Engelse kwam op 16 mei 1927 in dienst. Hij ging 1 juli 1969 met pensioen. Op 73-jarige leeftijd is 13 maart 1988 overleden de heer A.G. Meijer. De heer Meijer trad 3 maart 1947 in dienst en ging 1 december 1980 met pensioen. Op maandag 15 februari is op 53-jarige leeftijd toch nog plotseling overleden Wout Nieboer. Op enkele weken na kwam hij 25 jaar geleden in dienst bij de Amstel brouwerij. Na sluiting van deze vestiging heeft hij gewerkt als planner en werkvoorbereider bij de Heineken brou werij in Amsterdam. De laatste twee jaar had hij bovendien het beheer over het Centraal Magazijn. Wout was een pretti ge collega die nauwgezet en geruisloos werkte en met iedereen goed op kon schietenTot enkele dagen voor zijn over lijden was hij nog vol goede moed om op korte termijn weer aan het werk te kun nen. Zijn ziekte heeft dit echter niet toe gelaten. Wij wensen zijn kinderen en naasten sterkte in deze moeilijke perio de. We zullen hem missen. Op 11 maart ontvingen wij het bericht dat, na een lange periode van ziek zijn, op 50-jarige leeftijd overleden is mevrouw E.H. Sprenger. Ema Sprenger heeft vanaf haar indiensttreding op 1 ja nuari 1960 gewerkt bij het Pensioen fonds. In eerste instantie als assistente. In 1969 werd zij benoemd tot aanko mend actuaris en per 1 januari 1972 werd zij aangesteld als actuaris. Op 15 maart hebben wij afscheid van haar genomen. Haar sterke persoonlijkheid en haar war me en oprechte belangstelling voor een ieder, zullen wij ons blijven herinneren. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 23