"Langzaam wordt de afstand tussen de gespreks partners kleiner" Werkoverleg brouwerij Zoeterwoude eind 1988 ingevoerd In januari berichtte Vers van 't Vat over het 'werkoverleg nieuwe stijl' in de Bossche brouwerijMet vereende krach ten wordt opnieuw inhoud gegeven aan het al langer be staande werkoverleg. Maar ook in Zoeterwoude is 1988 voor het werkoverleg het jaar van de waarheidBedrijfslei der H. Kloek heeft alle afdelingen opgedragen om nog dit jaar gestructureerd werkoverleg in te voeren. Verschillende afdelingen zijn daar hard mee bezig. Een van de afdelingen die er inmiddels ver mee is gevorderdis VerpakkenIn sep tember 1987 ging daar het werkoverleg voor bijna 550 men sen van start. De initiatiefnemers zijn tot nu toe tevreden over het verloop en de resultaten. Werkoverleg is niet uit de lucht ko men vallen. De directie van Heine- ken Nederlands Beheer B.V. had in 1984 al een nota over werkoverleg uitge bracht. Daarin wordt gesteld dat werk overleg noodzakelijk is om te komen tot betere informatie-uitwisseling en samen werking van leidinggevenden en hun medewerkers. Het instellen van werk overleg werd in de nota omschreven als 'de verantwoordelijkheid van het gehele management'. Na het verschijnen van deze nota werd niet overal gelijktijdig gestart met werkoverleg. Concept-reglement Groepsleider Verpakken de heer B. van Eunen was lid van de werkgroep Werk overleg van de afdeling Verpakken die begin 1987 de draad heeft opgepakt. "Om te voorkomen dat het overleg als los zand aan elkaar hangtmoeten er dui delijke afspraken worden gemaakt en op papier worden gezet." Dit heeft geleid tot een concept-reglement dat later sa men met een videofilm aan alle betrok kenen is gepresenteerd. Het concept-reglement kan na twee jaar worden aangepast. "Nu nog is de hoog ste leidinggevende automatisch de voor zitter in het overleg. Na twee jaar kun nen de deelnemers zelf uitmaken wie het voorzitterschap op zich neemt", legt de heer H.J. Siegers uit. Hij is voorzitter van de ondernemingsraad Zoeterwoude en als lid van de werkgroep nauw betrok ken bij de totstandkoming van het werk overleg. Het grootste verschil met het werkover leg van de Bossche brouwerij is het ver tegenwoordigend systeem waarmee in Den Bosch wordt gewerkt. In Zoeter woude komen iedere acht weken alle medewerkers van Verpakken in veertig groepen, tien per ploeg, één keer bijeen voor werkoverleg. Iedereen doet mee aan het groepsoverleg. Het groepsover- leg in Den Bosch daarentegen wordt vanwege de praktische uitvoerbaarheid gevoerd door gekozen vertegenwoordi gers. Gewenningsproces "De vergaderingen vinden plaats in een ontspannen sfeer", vertelt de heer W. Kroeze, die zowel aan het groeps- als afdelingsoverleg deelneemt. "Het over leg werkt vooral probleem-oplossend. De ergernis die bijvoorbeeld bestond over de pasteur op colonne 5 heeft vanuit het groepsoverleg geleid tot verbeterin gen". "En doordat de kritiek nu uit meerdere groepen tegelijk kan komen, is de druk op de leiding om er iets mee te doen veel groter", vult de heer Siegers aan. Werkoverleg is voor groepsleider Van Eunen als een stuk gereedschap. "Ar beid, arbeidsomstandigheden en eind- produkt kunnen er mee worden verbe terd. Een goed vakman maakt er dan ook goed gebruik van." "Het is een gewenningsproces, zowel voor de leidinggevenden als voor de me dewerkers. Het opbouwen van onder ling vertrouwen is het belangrijkste en dat kun je niet in een half jaar bereiken. Langzaam merken we dat de afstand tus sen de gesprekspartners inderdaad klei ner wordt", aldus de heer Van Eunen. 'Pril' Nog lang niet alle afdelingen zijn zo ver met de invoering van het werkoverleg als de afdeling Verpakken. In een zeer pril stadium verkeren de voorbereidingen binnen het bedrijfsbureau, vertelt mede werkster mevrouw L. Haverkamp. Het bedrijfsbureau bestaat naast het Cen traal Magazijn functioneel uit drie groe pen medewerkers: de inkoop, de finan ciële groep en de kwantitatieve groep (onder meer produktieplanning, voorra den en accijnzen). "De vraag is nu of de groepen apart of dat de twintig mede werkers van het bureau met z'n allen te gelijk overleg moeten voeren. Maar we zijn ervan overtuigd dat voordat het werkoverleg van start gaat de structuur duidelijk in een reglement moet zijn vastgelegd." 'Talenten' T. van der Vlugt heeft als sectorperso neelsfunctionaris meegewerkt aan de totstandkoming van het werkoverleg binnen de afdeling Verpakken. Hij ziet vele praktische voordelen van het werk- 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 14