Nog volop activiteiten in brouwerij Amsterdam Als omstreeks half april de laatste flessen van de bottellijn afkomen, betekent dit nog niet dat op dat moment voor de brouwerij-vestiging aan de Amsterdamse Stadhouderskade het laatste uur geslagen heeft. Nee, zelfs verre van dat, want voor iedereen zal duidelijk zijn dat de sluiting van een bedrijf niet zoiets is als 'de laatste man doet het licht uit...'. De ontmanteling die vanaf dat tijdstip in gang wordt gezet zal zeker gerui me tijd in beslag nemen. En in die perio de zal er nog tot in alle uithoeken van het brouwerijcomplex grote bedrijvigheid heersen. Gelijktijdig betekent dit dat ook nog een aantal andere functies in de gebouwen en op het terrein geconti nueerd zal worden. Er zullen dus dage lijks nog heel wat Heineken-mensen in en uit gaan. Op bezoekers gerichte bestemming Wat het toekomstig aanzien van het brouwerij complex zal zijn, is nog altijd het brouwhuis, dat tevens als tapperij kan worden ingericht. Proef met bus Tijdens de verbouwing zal het niet mo gelijk zijn om op grote schaal bezoekers te ontvangen. Daarom is besloten om vanaf 6 april een proef te nemen met een bustrip voor de buitenlandse toeristen naar Zoeterwoude om hen daar een werkende brouwerij te laten zien. De proef zal moeten uitwijzen of de bezoe kers die zich, zoals tot nu toe, spontaan voor een excursie in Amsterdam aan meldden, bereid zijn om naar Zoeter- Andere activiteiten Ook andere activiteiten op A/Hel zullen voorlopig ongewijzigd worden voortge zet. Het gaat dan met name om ontvangs ten van bepaalde relatiegroepen. Ook de tandarts- en dokterdienst blijven de ko mende tijd op hun vertrouwde plaats, evenals het Personeels Uitgifte Maga zijn. Het depot voor afhalen van het fust bier door onze Amsterdamse afnemers blijft gehandhaafd. En dan is er nog de Heineken Galerij op de hoek van de Fer dinand Bolstraat/Quellijnstraat, die ze ker tot 1 januari 1989 in volle omvang aanwezig blijft. woude te reizen, wat hen meer tijd en een buskaartje a tien gulden kost. Na de busproefperiode, die ongeveer zes weken gaat duren, zal er tijdens de ver bouwing toch een beperkt programma voor de buitenlandse bezoekers in Am sterdam blijven. Dit is bedoeld om de stroom toeristen, voornamelijk uit de Verenigde Staten, die een bezoek aan Heineken traditioneel op hun program ma hebben staan, niet teleur te stellen. Want een bezoek aan Heineken is nu eenmaal een 'must'. Al met al redenen genoeg om de por tiers- en bewakingsloge nog volledig operationeel te laten zijn en de energie- dienst nog op peil te houden. Voorlopig hoeft u dan ook de diverse afdelingen niet uit uw telefoonboekje te schrappen. Wat er na de ontmanteling en de ver schillende aanpassingen en verbouwin gen met de overige bedrijfs- en kantoor gebouwen gaat gebeuren, is op dit ogen blik niet te zeggen. Op dit moment zitten we nog in de fase van het ontwikkelen van plannen, waarbij vele partijen zijn betrokken. moeilijk te voorspellen. De gedachten gaan uit naar een ontvangstcentrum in de meest markante gebouwen, te weten het aan de Stadhouderskade gelegen gistkeldergebouw met haar dominante gevel en het ziederijgebouw met de roodkoperen brouwketels. De plannen gaan in de richting van een audiovisuele presentatie die, samen met wat andere karakteristieke zaken, een beeld moet geven van Heineken zowel mondiaal als nationaal. Voorts zullen de diverse ont- vangstlokaties in deze gebouwen wor den geconcentreerd met centraal daarin 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 12