NIEUW INN jÊLm mJL «r «■JmIL» «JlLmméb JKLêêêééé Zoals we in het vorige nummer van Vers van 't Vat werd aankondigd, wordt binnenkort Amstel Light op de Neder landse markt geïntroduceerd. Amstel Light wordt al sinds 1981 naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Met groot succes, want Amstel Light neemt er al jaren een plaats in de top 10 van de importbieren in. Vanaf 11 april zal ook de Nederlandse consument kennis kunnen maken met dit lightbier. AMSTFT Amstel Light is een 'licht lager bier'. Het bevat niet alleen 40% minder calorieën, maar heeft ook een lager alco holpercentage. Namelijk 3,5 volume procent alcohol. "Amstel Light is ge brouwen van de beste grondstoffen", zegt senior product manager G. den Hertog. "Precies zoals de consument van het merk Amstel gewend is. Daarbij wordt het op zó'n manier gebrouwen, dat de lekkere pilssmaak behouden blijft." Voor een groeiende groep consumenten "Met de introductie van Amstel Light spelen we in op een toenemend bewust zijn voor de eigen gezondheid" licht de heer Den Hertog toe. "Er is in ons land een groeiende groep consumenten, die bewust let op wat zij eet en drinkt. Zij gaat ook zorgvuldiger om met het ge bruik van calorieën. Dat blijkt bijvoor beeld uit het nog steeds groeiende light- segment in de frisdrankenmarkt. Light- Minister Braks van Landbouw en Visse rij ontsteekt tijdens de Roka het vuurwerk waarmee Amstel Light wordt geïntrodu ceerd. Rechts Algemeen Directeur van Heineken Nederland BV, de heer G.J. van Soest. produkten zijn 'in'. Ook zijn er mensen in de Nederlandse samenleving die be wuster omgaan met alcohol. Het resul taat van een uitvoerig onderzoek onder consumenten is dus niet vreemd: ook in de biermarkt bestaat er behoefte aan een light-produkt. Aan die behoefte komt Amstel Light nu tegemoet." Er zijn momenten... Amstel Light is een produkt voor ieder een. Zowel voor de verstokte bierdrin ker, als voor de consument die slechts in cidenteel bier drinkt. Want iedereen kent wel momenten waarop hij of zij een koel, dorstlessend biertje zou willen 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 8