P.Z.-dag voor de bierorganisatie Medewerkers brouwerij op bedrijfsschool bijgeschoold den. Op deze bijeenkomst zijn de actue le zaken op het gebied van personeels werk besproken. Het thema van deze dag was helemaal afgestemd op het kwa liteitsproject 'En hoe werken we bij Hei- neken?' Centraal stond namelijk de vraag 'Hoe kijken onze klanten tegen ons aan en hoe kunnen we onze service en ons imago verbeteren.' De heer H.P. Bart de Jonge, hoofd Per soneelszaken van Heineken Nederland B.V. over deze P.Z.-middag: "Het was een zeer goede bijeenkomst waarop we veel zaken op een rij hebben gezet die de komende tijd in concrete zaken moeten worden omgezet. Voor het eerst waren bovendien onze collega's van Perso neelszaken Heineken Technisch Beheer aanwezig wat ik een goede zaak vind om dat we veel met elkaar te maken hebben en veel informatie kunnen uitwisselen." ZOETERWOUDE - Sinds 11 januari heeft de brouwerij in Zoeterwoude voor haar medewerkers een eigen bedrijfs- school, de 'Basis In-company Training'. Hier kunnen de medewerkers van onder meer de afdelingen Verpakken, Techni sche Dienst en Intern Transport hun kennis bijspijkeren. De meesten van hen zijn tien a vijftien jaar geleden van school gekomen en hebben de toen op gedane kennis niet meer altijd paraat. De bedrijfsschool geeft hen de mogelijk heid onder begeleiding van drie bevoeg de docenten die kennis weer op te halen in een cursus van zes weken. Bovendien krijgen de deelnemers vakken die ge richt zijn op de snelle ontwikkeling van de techniek en de technologie. "De bedrijfsschool is in overleg met do centen van het Educatief Centrum voor Den Haag en Omstreken opgezet", ver telt opleidingsfunctionaris Personeelsza ken, de heer T.T. Baars. "Het is een soort basistraining voor verdere studie voor die medewerkers die al geruime tijd van school zijn of die niet meer dan een lagere schoolopleiding hebben gevolgd. Het vakkenpakket van de bedrijfsschool bestaat uit rekenen, Nederlands, natuur- en scheikunde, wiskunde, meet- en re geltechniek, tekeninglezen, procestech niek en microbiologie. Bovendien komt in samenhang met de vakken natuur- en scheikunde elke keer het begrip 'veilig heid' naar voren." De bedrijfsschool is voorlopig gevestigd op het terrein van de brouwerij in een speciaal daarvoor geplaatste semi-per- nranente behuizing aan de Weipoortsche Vliet. Hier kunnen de cursisten, vijftien per keer, in alle rust van 8.00 tot 15.00 uur studeren. Tijdens de cursus zijn de deelnemers vrijgesteld van hun normale werkzaamheden. Tussendoor is er gele genheid huiswerk te maken, waarbij de docent de cursisten kan helpen met eventuele moeilijkheden. Zeven weken na de cursus volgt een algehele herhaling van een week. Daarin wordt onder meer een werkopdracht geëvalueerd. Hierna wordt in overleg met de opleidingsfunc tionaris uit de afdeling van de cursist be paald wat de vervolgopleiding zal zijn. De heer Baars: "Dat kan bijvoorbeeld een procestechnische of een interne op leiding zijn. die aansluit op het kennisni veau van de cursist. Het uiteindelijke doel is dat we met dezelfde mensen mini maal het jaar tweeduizend willen halen." Intussen is de eerste cursus til weer achter de rug. Hoe is de bedrijfs school de cursisten bevuilen? "Erg goed", vertelt één van hen. "Je haalt met zo'n cursus in zes weken weer op wat na je schooltijd is weggevallen. Dat gaat vrij snel. Niet dar de stof er doorheen wordt gejaagd, dat niet. Een onderwerp wordt afgesloten, als de hele groep het begrepen heeft. Pas daarna gaat de leraar een stapje ver der. En als je vragen hebt, kun je met een in de les naar voren komen om uitleg te krijgenEen ander voordeel vindt de cursist het maken van het huiswerk in de les. "Je krijgt geen huiswerk mee naar huis. Bovendien krijg je hulp van de leraar als je pro blemen hebt. Begrijp je een onderdeel van de les niet, dan is het altijd moge lijk oefenstof mee naar huis te nemen. De leraar kijkt her dan de volgende dag voor je na. De medewerkers van de afdelingen per soneelszaken bier van Heineken Neder land B.V. hebben donderdag 4 februari een speciale werkbijeenkomst gehou 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 7