PC-project in praktijk Sommige deelnemers aan het pc-project vragen zich af of hun bijdrage aan dit personal computer-pro ject als aftrekpost (studie/ werkkosten) in de aangifte van inkomstenbelasting kan worden opgevoerd. De inspecties van de in komstenbelasting denken nogal verschillend over dit soort aftrekposten. Ook is niet duidelijk in welke ma te de bijdrage aan het pc- project als beroepskosten kunnen worden opge voerd. U doet er dan ook goed aan zelf bij uw belas tinginspecteur te informe ren in hoeverre u hiervoor in aanmerking komt. den uit zes mogelijkheden, waarvan het goedkoopste pakket de gebruiker 51 en het duurste pakket 94 gulden per maand gaat kosten. De subsidie van Heineken bedraagt per pakket 1250 gulden. Deze pakketten bestaan uit een personal com puter met twee floppy diskdrives of met één floppy diskdrive en een vaste schijf; een monochroom of een kleurenbeeld- scherm naar keuze en een toetsenbord en printer. Bij de prijs inbegrepen is een onderhoudscontract van drie jaar. Bij beëindiging van het dienstverband met Heineken of bij slordig omspringen met de apparatuur, heeft Heineken het recht zonder opzeggingstermijn de overeen komst met de werknemer te beëindigen Inmiddels zijn op 10 februari in Zoeter- woude, op 11 februari in Den Bosch en Bunnik en op 12 februari in Amsterdam kijkdagen gehouden. Hier konden geïn teresseerden kennis maken met de appa ratuur. Ook konden ze de verschillende pakketten met elkaar vergelijken. Bij het afhalen van de pc's wordt uitleg gege ven hoe de computer gebruikt moet wor- De Algemene Bank Nederland heeft tot nu toe het grootste pc- project opgezet. Vijfduizend me dewerkers van de ABN hebben inmiddels een personal computer thuis staan. En dat terwijl de di rectie in eerste instantie slechts een aanvraag van 750 had verwacht. Deze computers konden op 10 verschillende dagen worden afge haald. Tijdens die dagen waren 75 medewerkers van A BN aan wezig om de uitreikprocedure te versoe pelen. Wie nog vragen had met betrekking tot de apparatuur kon een speciaal daarvoor opgezette 'helpdeskbellen. Voor het ge bruik van de pc zijn geen verplich te cursussen gehouden. In plaats daarvan hebben alle deelnemers een leerprogramma bij hun pc ge kregenwaarmee ze thuis de kneepjes van het 'computeren kunnen leren. Bij de bank Mees en Hope in Rot terdam zijn in het kader van het pc-project 725 personal compu ters van het merk Philips aange vraagd. De deelnemers konden kiezen uit zes mogelijkheden, waarbij vooral voor de pc met monochroom beeldscherm, één floppy en een hard disk gekozen werd. De medewerkers zijn erg enthousiast over de machine en de bijbehorende service die Philips verleent. Op de afhaaldag kregen de deelnemers meteen instructie hoe ze met de machine konden opgaan. Verder werden bij het ap paraat twee leerprogramma's ge leverd. Wie eventueel nog vragen had, kon terecht bij een bij Mees en Hope ingestelde helpdesk. den. De heer Schaap hierover: "Via een eenvoudig programmaatje leert de ge bruiker hoe hij de pc moet opstarten, hoe hij een floppy in het apparaat moet zetten en hoe hij de printer moet aanslui ten. Dat is de korte cursus. De lange cur sus houdt in dat de gebruiker gedurende drie avonden diverse onderdelen van het programma Access 4 leert gebruiken. Dit programma bevat onder meer tekst verwerking, een bestandsbeheer, grafie ken en een electronisch werkblad. Ook kunnen mensen op die avonden vragen stellen als ze tijdens het gebruik van de computer ergens niet uit zijn gekomen." Extra stimulans De heer Schop: "De cursus is alleen voor medewerkers van Heineken Nederlands Beheer. Dus niet voor familieleden. De cursus is verplicht voor mensen die nog niet met een soortgelijke computer heb ben gewerkt. Er wordt geen examen af genomen. De curcus is bedoeld om te leren hoe je met de pc moet omgaan. En laat ik dan meteen een misverstand uit de weg ruimen: het wel of niet krijgen van een computer hangt niet af van het goed doorlopen van de cursus. Tenslotte gaat het erom de werknemer te trainen met een pc om te gaan. Ook medewer kers die nu nog geen computer op hun werkplek hebben staan, zullen in de toe komst er zeker mee te maken krijgen." Betekent dit. dat in de toekomst men sen, die thuis een computer hebben staan, meer kans hebben bij een interne sollicitatie? De heer Schop: "Nee, dat mag zeker niet geconcludeerd worden. Maar het kan wel voor de persoon zelf een extra stimulans zijn te solliciteren naar een interne functie waar met com puters wordt gewerkt. Het kunnen om gaan met een computer betekent bij zo'n sollicitatie wel een extra voordeel." V.l.n.r. de heren C.F. Th. de Busser, P. C. Schop en J. C. van Heek van Heineken), na de ondertekening van het contract. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 5