ACTUELE STAND VAN ZAKEN COMPUTERTAAL als organisatie van belang dat onze me dewerkers leren hoe ze met een compu ter om moeten gaan. Bovendien werkt het pc-project drempelverlagend. Het haalt mensen over hun angst heen om met een computer te werken, omdat ze er nu in hun eigen tijd mee kunnen oefenen. Wel hebben we duidelijk gesteld dat mensen een bestemming voor de com puter moeten hebben. Als ze de pc al leen maar willen aanschaffen om er spel letjes mee te doen, kunnen ze beter een goedkopere homecomputer kopen. Want daar is de pc echt te duur voor." Nederlandstalig De heer H. Schaap is voorzitter van de commissie die het pc-project heeft voor bereid. Daarin zaten medewerkers van diverse afdelingen. De commissie had als opdracht te onderzoeken welke com puter voor het project in aanmerkingzou komenUiteindelij k is gekozen voor een personal computer van het merk Philips, type 3105. Waarom juist dit merk? De heer Schaap: "We hebben van tevoren een aantal voorwaarden en kwaliteitsei sen opgesteld waaraan de pc moest vol doen. Zo stelden we bijvoorbeeld dat hij gebruikersvriendelijk moet zijn. Dat wil zeggen dat het personeel er gemakkelijk mee om moet kunnen gaan. Ook stelden we dat de gegevens van de pc uitwissel baar moeten zijn met de computers die op de werkplek worden gebruikt, zodat op de pc thuis dezelfde programma's ge bruikt kunnen worden. Uiteindelijk zijn we met Philips in zee gegaan. Met name omdat hun computers aan al onze voor waarden konden voldoen. Bovendien is de service-verlening van Philips erg goed. Verder heeft de Philips-computer een Nederlandstalig hulpprogramma. Als iemand bijvoorbeeld op een ver keerde knop drukt, wordt hem dat in het Nederlands duidelijk gemaakt. Een groot voordeel voor mensen die de En gelse computertaal niet zo goed beheer sen." Cursus Voor het pc-project kon gekozen wor- 11.5° IVVs ill* 9-oc IS-- 00 IZ.Zo f OSO 'S°3 1HÓ7 Wo o -I5oO. m8&~ /Zoo iisé II o o 096 /.oir 8 00 o De heren Schop en De Busser (directie Philips) heffen het glas op een goed verloop van het PC-project. Access 4: Programma met elek tronisch werkblad, grafieken, tekstbewerking, bestands beheer. Compatible: Verenigbaar. Dis kettes van de ene pc kunnen gele zen en beschreven worden op een andere pc, of programma's van de ene pc kunnen worden uitgevoerd op de pc van een an der merk. Diskette of Floppy: Schijfje in vierkant plastic of papieren om hulsel. waarop gegevens magne tisch worden vastgelegd en waar van ze teruggelezen kunnen wor den. Diskettestation of Floppy disk drive: Apparaat voor het lezen en beschrijven van diskettes. EGA: Enhanced graphics adap ter: een verbeterde standaard voor kleurenschermen. Hard Disk: Harde schijf, met grotere opslagcapaciteit dan floppy i.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 4