Afscheid A.W.F. Kroon J.Th. Kappelle Afcheid J. Beks D. Waayer Amsterdam - "Een zeer prettige en hardwerkende collega, die altijd voor iedereen klaar stond en zeer goed zijn talen be heerst." Zo kenmerkte manager Afrika de heer Van der Werf, de heer A.W.F. Kroon tijdens diens afscheid dat op 28 januari in de kuiperij in Amsterdam gehouden werd. De heer Kroon is 45 jaar werkzaam geweest bij Heineken en begon in 1943 bij de Amstel BrouwerijAls laatste was hij werkzaam als office manager voor regionale coördinatie Afrika. Zijn vriend en col lega de heer Leeftink, ging in zijn speech in op de werkzaamhe den van de heer Kroon voorde ondernemingsraad. Als cadeau kreeg de heer Kroon een collage aangeboden van diverse foto's van werksituaties, aangevuld met leuke teksten. Ook werd hem een dik boek overhandigd met anecdotes, die door zijn collega's geschreven zijn. Eén daarvan verwijst naar de succes volle kledingactie, die de heer Kroon in 1947 voor vluchtelin gen in Jordanië heeft opgezet. flip® Amsterdam - Honderden belangstellenden hadden zich jF op 13 januari in de ontvangstruimte van het Koelschip Paai# verzameld om samen met mr. J.Th. Kappelle diens 25- jarig jubileum te vieren. De heer Klomp schetste uitvoerig de carrière van de heer Kappelle. Hij memoreerde hoe de heer Kappelle is begonnen als bedrijfsjurist. Daarna was hij achter eenvolgens verkoopleider horeca in Rotterdam, directiesecre taris bij Vrumona en hoofd concern public relations tot hij in 1986 werd benoemd tot hoofd social relations and recruitment bij concern sociale zaken en management development. Nadat hij de jubilaris met de gouden speld had gedecoreerd, overhan digde hij het personcelscadeau: een CD-speler. Een koor van PR-medewerkers hief hierop een lied aan. Zij bezongen een aantal hoogtepunten uit de tijd dat de heer Kappelle hoofd con cern public relations was. De receptie kreeg een extra feesteli jk karakter toen de twee carnavalsbands De Jeppers en De Kik- vorschen binnentraden om de voormalige Bossche carnavals prins Prins Amadeiro XXII hun muzikale hulde te betonen. Den Bosch - De heer J. Beks, afdeling Verpakken, heeft op 1 februari afscheid genomen van Heineken vanwege het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Beks en zijn echtgenote werden ontvangen door de heren Hamers, Westra en mevrouw Van Eekert. In de Cambrinus Kelder vond vervol gens een gezellige receptie plaats, waarbij de wachtchef Ver pakken, de heer Römkens, de heer Beks toespraak. Hij me moreerde dat de heer Beks op zestigjarige leeftijd onder geen voorwaarde gebruik had willen maken van de mogelijkheid om in dagdienst te gaan werken. Een jaar later gebeurde dit wel. De heer Beks had toen voorzichtig gezegd dat hij het eigenlijk al iets eerder had moeten toen. Tot slot overhandigde de heer Römkens hem het cadeau en wenste hij het echtpaar Beks toe dat zij nog lange tijd van een welverdiend pensioen mogen ge nieten. gPli™ Amsterdam - Samen met zijn gezin, naaste collega's en lag externe relaties vierde de heer D. Waayer op 4 februari Baal# zijn 25-jarig jubileum. Allereerst werd de jubilerende medewerker van de evenementenorganisatie van de reclame service dienst toegesproken door de heer Vleghert. Tweede spreker was de heer Van Hoogdalcm. Op humoristische wijze belichtte hij de werkzaamheden van de heer Waayer. Roeiers, een wielrenner, rugby'er, amazone, hardloper en een verte genwoordiger van de Rijksverkeersdienst in Driebergen kwa men naar voren om de evenementen te symboliseren, waarmee de heer Waayer zich in zijn werk bezighoudt. Zij overhandig den hem ieder een puzzelstuk. Nadat hij alle stukken op de goede plaats had gelegd, werd duidelijk dat de heer Waayer een videorecorder aangeboden kreeg door collega's en vrien den. Namens de atletiekvereniging A AC sprak tot slot de heer Hardes. Vanwege zijn verdiensten voor het Heineken Rugby Sevens toernooi, benoemde hij de heer Waayer tot 'erebal'. Tevens bood hij een replica van een oude rugbybal aan. Na dit formele gedeelte werd de gezellige receptie nog geruime tijd voortgezet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 29