In Memoriam H. BUIJS overdracht van zijn werkzaamheden te rugkeren naar Nederland. De heer MEgeler vertrok op 17 januari met zijn gezin eveneens naar Papua New Guinea Breweries Ltd., echter met een andere bestemming: Port Moresby. Hij zal daar de functie vervullen van General Manager Beer Division. Iets later, 29 januari, reisden naar Port Moresby: de heer M. Kamermans, be noemd tot General Manager Corporate Affairs van Papua Nieuw Guinea Bre weries, alsmede zijn echtgenote me vrouw S.M.R. Kamermans-Brown als Training Manager Production. De heer R.W.P.M. van Zon keerde eind vorig jaar met verlof terug uit Port Mo resby naar Nederland en heeft vervol gens op eigen verzoek per 1 februari on ze dienst verlaten. SINGAPORE De heer Th.J. Slof is op 1 februari met zijn gezin vertrokken in de functie van Assistant Installation Manager voor het Tuas project te Singapore. AUSTRALIË De heerP.H.R. Hartog keerde op 15 ja nuari met zijn echtgenote terug uit Au stralië ter voorbereiding op zijn nieuwe functie in Zaïre. ZAÏRE De heer DR. Hooft Graafland is samen met zijn echtgenote op 9 januari afge reisd naar Kinshasa als Conseiller Finan cier van Braiima S.A.R.L. De heer G.H.M. Geerlings vertrok op 28 januari voor een detachering als Chef de Pro duction in Bukavu. De heer en mevrouw W. de Vries zijn op 30 januari vertrokken naar hun nieuwe bestemming: Braiima S.A.R.L. te Bu kavu. De heer de Vries zal daar werk zaam zijn als Coordonnateur Services Techniques. NIGERIA De heer P.C.W.M. Dreesmann werd met ingang van 11 januari tijdelijk gede tacheerd als General Manager a.i. van Amalgamated D.G.Mte Port Har- court. RWANDA De familie J. Verweij vertrok 18 januari naar Bralirwa S.A.R.L. in Gisenyi voor een detachering van 6 maanden. TSJAAD De heer J.M.M. Luk is vanaf 16 januari gedetacheerd bij Brasserie du Logone S.A. te Moundou. CANADA DeheerB.J. Vinkvertrokop 10januari naar Amstel Brewery Ltd. te Hamilton voor een periode van circa 4 maanden. FRANKRIJK De heren N.H. de Jongen B.C.J. Land man vertrokken in de tweede helft van januari voor een aantal maanden naar Franqaise de Brasserie S.A. te Mons en Baroeul. DANKBETUIGINGEN Namens mijn vrouw, kinderen en oma wil ik u allen langs deze weg bedanken voor de grote belangstelling en de mooie cadeaus die ik bij mijn afscheid op 7 ja nuari mocht ontvangen. U heeft deze dag onvergetelijk gemaakt voor ons. Nogmaals hartelijk dank. G.F. Verschoor Namens mijn echtgenote en kinderen wil ik de directie, vrienden, kennissen en collega's hartelijk danken voor de be langstelling en cadeaus die ik mocht ont vangen tijdens mijn receptie vanwege mijn 25-jarig jubileum. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. Tiny Beekmans en familie Mede namens mijn vrouw wil ik de di rectie hartelijk danken voor de bloemen en drank, die ons door de heer L. Kregel werd gebracht in verband met ons 55-ja- rig huwelijksfeest. II.A. van Wijk Ik dank hierbij, ook namens mijn vrouw en kinderen, de directie en collega's van het horecagebied Den Haag voor de be langstelling tijdens mijn afscheidsrecep tie op 8 december. Ook dank ik iedereen voor de cadeaus en goede verzorging van de receptie. H.J.A.M. van Meerendonk De aanwezigheid van zo'n groot aantal Heineken vrienden en vriendinnen op mijn afscheidsreceptie 18 december jl. deed ons enorm veel. Heel hartelijk dank. ook aan diegenen die brieven en telegrammen zonden en veel andere blijken van vriendschap. Herinneringen blijven aan 32 zeer geva rieerde Heineken jaren in binnen- en buitenland waaraan wij met groot ge noegen terugdenken. A ad en Els Ferdinandus Bij dezen wil ik. mede namens mijn vrouw, de directie bedanken voor het geen wij bij ons 40-jarig huwelijk moch ten ontvangen. H. Medith Wat er op 18 december gebeurde, over trof al mijn verwachtingen. De goede en fijne woorden, cadeaus en bloemen. En vooral de ongelooflijk grote belangstel ling hebben mij en mijn familie zeer ver rast. Daarom wil ik graag iedereen be danken die zijn of haar belangstelling heeft getoond, in welke vorm dan ook. En aan al mijn collega's, zeg ik: bedankt, het was geweldig. Jan Jansen Langs deze weg wil ik iedereen danken voor de vele gelukwensen en cadeaus die ik mocht ontvangen op de voor mij zeer mooie jubileumdag. Nogmaals mijn har telijke dank. F.A.F. Boesten OVERLEDEN Op 11 januari is overleden de heer F.N. Spoor (82)De heer Spoor is op 26 maart 1928 in dienst getreden van de Amstel brouwerij. Op 1 maart 1970 is hij met pensioen gegaan. Op 21 januari is overleden de heer H.W. van Deun (86). Hij trad op 7 februari 1955 in dienst van de Amstel brouwerij De heer van Deun is op 1 oktober 1976 met pensioen gegaan. Op 23 januari is de heer M. Slijkhuis overleden (73), De heer Slijkhuis begon in 1942 bij de drankenhandel De Vries Lemmo waar hij tot aan zijn pensione ring op 1 december 1979 heeft gewerkt. Op 24 januari is de heer E.J. Mijdam overleden (86). OpSapril 1957is de heer Mijdam in dienst getreden bij Heineken. Op 1 oktober 1976 is de heer Mijdam met pensioen gegaan. Wij ontvingen 5 februari het droeve bericht dat de heer H. Buijs op 60-jarige leeftijd is over leden. Herman Buijs trad 18 mei 1953 in dienst bij Heineken op de afdeling Emballage in Rotter dam. Vanaf oktober 1974 was hij in Zoeterwoude werkzaam bin nen de afdeling Interne Dienst Produktie. Hij zou in februari ge bruik hebben gemaakt van de Overbruggingsregeling, iets waar hij zich enorm op had verheugd. Helaas mocht het niet zo zijn. Wij verliezen in Herman iemand met een bijzondere inzet voor zijn werk. Zijn echtgenote, kinderen en familieleden wensen wij veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 27