Elanprijzen voor drie afdelingen De directie van Heineken Nederland B.V. heeft in januari drie Elanprijzen toe gekend. De Elanprijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep binnen de Heineken Nederland organisa tie die op bijzondere wijze een taak heeft verricht. Criteria zijn verder de voortva rendheid, creativiteit en het elan waarmee een project wordt op gepakt en uitge voerd. De heer AOostra overhan digt de heer H. Kloek de prijs en de bijbehorende oorkonde. Op 14 januari, tijdens de Verkoopdagen Thuis- verbruik. werd de Elanpri js uitgereikt aan de heren F.A. Versteeg en G. den Hertog. De prijzen zijn toegekend aan de medewerkers van zo wel Marketing als Thuisver- bruik Bier voor de goede in troductie van Amstel 1870. Het resultaat van de intro ductie van Amstel 1870 is, naar het oordeel van de direc tie bier, een gevolg van de nauwe samenwerking tussen een enthousiaste verkoop- groep en een creatieve dyna mische Marketingafdeling. Thuisverbruik wordt erop ge wezen dat: 'Verkopen een vak is, dat zie je maar weer'. en voor Marketing geldt: 'Marketing is een kunst, dat zie je maar weer'. Tijdens het contactbiertje van 28 januari jl. in Zoeter- woude werd de Elanprijs uit gereikt aan de heerH. Kloek, bedrijfsleider brouwerij Zoe- terwoude, voor de wijze waarop de medewerkers van de produktie bezig zijn met het kwaliteitsverbeterings project. Een citaat uit het ju ryrapport: 'De basis van de kwaliteitsverbetering wordt in de produktie getoond door de woorden Goed kan beter'. De heren G. den Hertog (links) en F. Versteeg felicite ren elkaar met de Elanprijs. 2(1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 20