"Ondernemingsraad is belangrijk onderdeel van de onderneming" Tot 15 maart inschrijving 'vrije open Op 20 april zullen de meeste Heineken-medewerkers naar de stembus gaan om gezamenlijk de nieuwe on dernemingsraden te kiezen. De vakverenigingen hebben hun kandidaten inmiddels bekend gemaakt en de 'vrije', door het personeel voorgedragen, kandidaten hebben tot 15 maart de tijd om voldoende handtekenin gen te verzamelen en zich verkiesbaar te stellen. De ondernemingsraden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming in het bedrijf. Wij zijn er allemaal bij ge baat dat er goede beslissingen worden genomen. Het overleg met de onderne mingsraden is dan ook bedoeld om voor genomen plannen te bespreken, eventu eel bij te sturen en zo te komen tot een goed besluit en uitvoering daarvan", al dus de heer P C. Schop, directeur Perso neelszaken Heineken Nederlands Be heer. De ondernemingsraden hebben in de af gelopen jaren meer invloed op het on dernemingsbeleid gekregen, zo blijkt uit een recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De tijd van de 'dicterende' directeur is volgens de heer Schop voorbij. "Mede zeggenschap in het bedrijf was in het be gin even wennen voor beide partijen. In het begin ging de directeur zitten en ver telde wat hij dacht en deed wat hij goed vond en de ondernemingsraad luisterde. Nu is er tweerichtingsverkeer, meer openheid en wordt er meegedacht en meegepraat." De ondernemingsraden worden door hun groeiende deskundig heid serieuzer genomen dan tien jaar ge leden en kunnen via de wettelijk inge stelde advies-, instemmings-en initiatief rechten invloed op het ondernemings beleid uitoefenen. Voortaan zes ondernemingsraden Op dit moment telt de Heineken-organi- satie zeven ondernemingsraden, waar van zes lokale raden in Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Zoeterwoude, Rot terdam, Zoetermeer en Bunnik èn een aparte ondernemingsraad voor de mede werkers in de horecagebieden. Na de verkiezingen van 20 april zal er een on dernemingsraad minder zijn. De heer H. Schaap van het Bureau over legstructuren: "Door het wegvallen van de produktie in Amsterdam, is vanuit de ondernemingsraden de suggestie geko men één raad in te stellen voor de me dewerkers van de kantoor-vestigingen Amsterdam en de medewerkers van de export-transportafdeling in Rotter dam." De verwantschap van de export werkzaamheden op beide vestigingen speelde hierbij een belangrijke rol. Zinvol De heer HSchaap van het Bureau over legstructuren woont namens de onder neming de overlegvergaderingen van de verschillende ondernemingsraden bij. "In die vergaderingen komen vele on derwerpen aan bod. De leden krijgen ook te maken met zaken die vaak weinig te maken hebben met hun eigen werk. Daarom is het ondernemingsradenwerk interessant en zinvol, juist voor mensen die belangstelling hebben voor het totale bedrijf, die de belangen van werknemers willen behartigen en gemotiveerd zijn zich daarvoor in te zetten." 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 18