Kraanwagen aan het werk Heineken Technisch Beheer helpt mee aan de bouw van een nieuwe brouwerij in Corrientes, een stad in het noord-oosten van Argentinië. De brouwerij krijgt een capaciteit van ruim 1 miljoen hectoliter per jaar. Zij maakt deel uit van de Quilmes groep, waar Heineken sinds enkele jaren mee samenwerkt. De bouw wordt begeleid door de heer M.M. de Vreede, project manager bij HTB. De kantine en de bottelarij De betrokkenheid van HTB bij de bouw is een gevolg van een techni sche overeenkomst tussen Heineken en de Quilmes Groep. Als onderdeel van die overeenkomst wordt bi j de bouw zo veel mogelijk gebruik gemaakt van loka le apparatuur. De overeenkomst houdt verder in dat HTB de technische verant woordelijkheid voor het project draagt. De bouw zelf vindt in samenwerking met het projectenbureau van de Quilmes groep plaats. De nieuwe brouwerij komt op een plek te staan waar al eerder met de construc tie van een brouwerij werd begonnen. Om politieke redenen moest de bouw toen worden gestaakt. De half afge maakte gebouwen die er nog staan wor den nu opnieuw gebruikt, al heeft prak tisch elk gebouw een andere bestem ming gekregen. Zo wordt het in verdie pingen gebouwde brouwhuis nu geschikt gemaakt als kantoorruimte. Alleen de oude bottelarijhal wordt in de nieuwe brouwerij voor hetzelfde doel gebruikt. Inmiddels is de bouw al ver gevorderd. Eind februari zijn de eerste tanks gearri veerd en 1 april worden de apollo's ge plaatst. In november van dit jaar hoopt men de brouwerij in bedrijf te nemen. Het projectenbureau van de Quilmes groep in Argentinië. V.l.n.r. de heren Carlos Paparelli. Dario Laurenzano, Gerardo Castineiras, Norberto Zerbino, Michael de Vreede, Jorge Garcia, Roberto Burgos, Antonio Puglia en Claudio Grimau. De grote gele kraan wagen, die in oktober van vorig jaar door Jan van der Meer naar Gisenyi in Rwanda is gebrachtis in gebruik genomenHet voertuig heeft een hefcapaciteit van 75 ton en wordt op een van de brou werijen van Bralirwa S. A.R.L. in Gisenyi gebruikt om de eerste drie tanks van een serie van negen op hun plaats te zetten. De tanks wegen elk 11,5 ton en moeten over een span wijdte van dertien meter geplaatst worden. Een karwei dat alleen door een kraanwagen met een hefcapaci teit van minimaal 70 ton geklaard kan worden. De tanks zijn per boot in delen naar Mombasa in Kenya vervoerd, vanwaar ze per vracht wagen naar Gisenyi zijn gebracht. De kraan zal binnenkort opnieuw in gezet worden bij de brouwerij van Brarudi S.A.R.L. in Bujumbura in het zuidelijk buurland Burundi. Hier zullen dezelfde soort tanks geplaatst worden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 17