Werkzaamheden proefbrouwerij bijna afgerond deze tanks behoort hiermee tot het ver leden. Met een zogenoemde 'Advisor' wordt het proces bestuurd. Ook wordt de tem peratuur geregeld, terwijl men op het beeldscherm van de Advisor nog andere informatie kan verkrijgen, bijvoorbeeld over de vergistingstrends en het reini gingscircuit. Op de foto's ziet u een aantal van de nieuwe installaties, waarmee de proef brouwerij in staat is, met meer mogelijk heden dan vroeger, onderzoek uit te voeren op het gebied van grondstoffen, processen en produktontwikkeling. Dit onderzoek is mede gericht op de speci fieke omstandigheden van brouwerijen, verspreid over de wereld, waarin Heine- ken belang heeft. Mouterij De capaciteit van de proefmouterij is nu verdubbeld. Op de plaats waar vroeger een magazijn was, zijn nu een tweede trommelmouterij van 60 kg en een blok van zes kleine trommelmouterijen van elk 3,5 kg geplaatst. De randapparatuur is geautomatiseerd. Gist- en lagerkelder Een nieuwe, moderne gist- en lagerkel der is gebouwd op de eerste verdieping van de proefbrouwerijHier zijn de open gistkuipen vervangen door roestvrijsta len verticale conustanks van 14 en 28 hl. De tanks kunnen zowel voor vergisten en lageren als voor de opslag van helder bier worden gebruikt. Een ander nieuw Marcel van der Noordt is bezig met het bekijken van het overzicht van de gist-lagertanks op het beeldscherm van de Advisor. De nieuwe gist- en lagerkelder met de moderne gisttanks. Een deel van de oude appara tuur is opgeslagen bij de afdeling museumgoederenbeheer in Amsterdam. ZOETERWOUDE - Zo'n anderhalf jaar geleden schreven we in Vers van 't Vat over de proefbrouwerij in Zoeter- woude. Het betrof toen vooral de ver nieuwing van de brouwinstallatie in het 1 hl-brouwhuis. Maar er stonden nog an dere ingrijpende verbouwingen op het programma. Zoals een capaciteitsver groting van de mouterij en uitbreiding en modernisering van de gist- en lagerkel der. Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Vergeleken met twee jaar geleden is er veel veranderd in de proefbrouwerij. Veel apparatuur, vaak nog afkomstig van de proefbrouwerij uit Rotterdam en van de proefbrouwerij van Amstel, is vervangen. Nieuwe installaties en mo dernere, geautomatiseerde systemen de den hun intrede. Tevens is daardoor op een aantal plaatsen de capaciteit uitge breid. aspect is dat in de huidige situatie elke tank afzonderlijk wordt gekoeld. Voor heen kende men ruimtekoeling, waarbij de hele kelder op een lage temperatuur werd gehouden. Verder werd een zogenoemde C.I.P. (Cleaning In Place) installatie in gebruik genoemen. Daarmee worden de tanks in een gesloten systeem gereinigd en gedes infecteerd. Het met de hand reinigen van De heer A.Wijnands (links) en de heer H. Otten nieuwe chef proefbrouwerij) bekijken het mout dat net uit de 3,5 kg trommelmouterij gekomen is. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 16