Heineken aan de vooravond van elektronische post Stelt u zich voor: u komt binnen op uw werkplek in het kan toorgebouw of de brouwerijU loopt naar uw beeldscherm en leest een vraag van de heer Vinken van het brouwhuis, of u even wilt terugbellen. De heer Van Schie geeft door dat de bespreking met de werkgroep is verplaatst naar 11.30 uur en dat de eerste resultaten van een recent onderzoek naar u verzonden zijn. U kunt ze onder de naam Onder zoek 3 opvragen. 'HL V Het lijkt misschien wat futuristisch en nog ver van ons bed maar het is bin nen Heineken geen toekomstmuziek meer. Er wordt niet alleen druk over ge sproken maar de eerste proeven met de zogenaamde elektronische post zijn zelfs al afgerond. En de ontwikkelingen vol gen elkaar snel op. "Het is net als in de tijd van de eerste telefoons. De cursus Instructie telefoongebruik werd revolu tionair gevonden. Maar weinigen durf den te geloven dat op een goed moment niemand meer zonder telefoon zou kun nen. En na de cursus Instructie elektro nische post kunnen wij waarschijnlijk ook niet meer zonder elektronische post", vertelt de heer C. Seltenrijch, in formatiemanager bij Heineken Tech nisch Beheer (HTB) en lid van de pro jectgroep van Heineken Nederlands Be heer (HNB) die het onderzoek uitvoert en de invoering begeleidt. "Elektronische post is net als de tele foon, telefax, telex en interne post slechts een hulpmiddel bij communicatie tussen mensen. Het is zeker geen ver vanging van een van deze andere midde len, maar het heeft een aantal belangrij ke voordelen waardoor het mogelijk wordt een stuk slagvaardiger te werken", aldus Seltenrijch. Het nieuwe postsysteem heeft ten op zichte van de telefoon het voordeel dat de ontvanger niet daadwerkelijk aanwe zig hoeft te zijn om de boodschap te ont vangen. Er hoeft dus bijvoorbeeld niet steeds opnieuw te worden gebeld om met iemand in contact te komen. Door heel simpel een bericht in te tikken op uw beeldscherm en de opdracht 'verzen den' te geven, komt het bericht terecht waar u maar wiltWanneer de ontvanger in het 'postbakje' van zijn beeldbuis kijkt, komt hij uw bericht vanzelf tegen. Een ander voordeel is tijdwinst. Wordt een rapport voor commentaar van Den Bosch naar Zoeterwoude verzonden dan kan de ontvanger zijn opmerkingen direct terugzenden of zelfs wijzigingen in IÉ de tekst aanbrengen. Het definitieve stuk gaat via elektronische weg weer te rug. De twee of drie dagen die nodig zijn voor het heen en weer zenden van een poststuk zijn daarmee gewonnen. Elek tronische post is dus betrekkelijk een voudig, snel werkend en in staat afstan den in korte tijd te overbruggen. ntno-MAILBOX HENU COHHAND PF1/PF13 HELP PF5/PF1? CREATE HEM) PFZ/PF14 DIRECTORY PF7/PF19 SCROLL UP PF3/PF15 CHANGE PROFILE PF8/PFZ0 SCROLL DOUN 08-0Z-88 11 Z3 35 T013838 PF9/PFZ1 SEE 1HF0 PF10/PFZZ ENTER STAND BY PF12/PFZ4 EXIT HEM) --- PROCESS OPTIONS, TO BE ENTERED UNDER P BELOU C - COPY E EXPAND D - DELETE R - RECALL X -> PC HEHO TITLE TYPE STATUS HEHOID DATE TINE NOTE Interuleu SENT TO T010196 08-0Z-8B 11 Z3 -IRAHSHITTED Interuieu SAUED HEHO 08-0Z-88 11. Z1 -SAUED Uers van uat RECE1UED FROM T013838 08-0Z-88 09.18 Uers uan uat SENT TO T013838 08-0Z-88 09.18 IC-HEEIING 33 SENT TO HTBBOX 08-0Z-88 09 4? Uerhuizing IC DL SENT TO 03/00 08-02-88 09.42 BOTTOM LINE HEH0834 - HEHO HAS BEEN SENT. De heer Seltenrijch Deze voordelen werden ook binnen Hei neken opgemerkt. Eind 1987 is een eer ste proef met elektronische post gestart binnen de afdeling Concern Regionale Coördinatie Afrika. "Deze afdeling heeft veel contacten en medewerkers in Amsterdam, Zoeterwoude en Brussel en kampte met een communicatiepro bleem Het leek goed om hier de elektro nische post uit te proberen", aldus Sel tenrijch. Een groep van vijftien mensen onder wie ook een lid van de Raad van Bestuur, heeft aan de proef meegedaan en de ervaringen waren dusdanig dat er besloten is om het experiment uit te brei den. Om dit alles mogelijk te maken zal er een aantal voorzieningen moeten worden getroffen. Seltenrijch: "Wil je een be richt naar een ander verzenden dan zal de apparatuur met elkaar verbonden moeten zijn, bijvoorbeeld in een net werk. In het kantoor in Zoeterwoude wordt nu zo'n netwerk aangelegd. De internationale mogelijkheden zijn nu al te realiserenDoor een abonnement te nemen op een internationaal netwerk kun je ook over de landsgrenzen com municeren. "Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen en mogen we niet buiten de deur hou den. In het buitenland werken banken op deze manier met hun klanten en hier gaan onze leveranciers en afnemers lang zamerhand over op dergelijke systemen. Wij kunnen niet achterblijven", bena drukt de heer Seltenrijch. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 15