Nieuwe wet piedt meer rechtsbescherming aan gehandicapten De afgelopen maanden is regelmatig in de media aandacht besteed aan gehandicapten bij bedrijven. Aanleiding daar voor was de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers, die in juli 1986 in werking is getreden. Het hoofd personeelszaken produktie in Zoeterwoude vertelt in onderstaand artikel wat de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn voor Heineken. sen waarover de nieuwe wet spreekt? "Nee. dat moet veel ruimer worden ge zien. De WAGW geeft een uitgebreide omschrijving van het begrip gehandicap te. Men rekent er bijvoorbeeld de werk nemers toe die in verband met hun han dicap een uitkering ontvangen. En de mensen voor wie in verband met hun uit kering binnen het bedrijf een speciale voorziening is getroffen. Dat kan een braille-apparaat zijn. Het overplaatsen naar een andere functie van iemand die door allerlei lichamelijke klachten niet meer in ploegendienst kan werken, kan hier ook toe behoren." Niet zonder meer ontslaan Aan medewerkers die gedeeltelijk ar beidsongeschikt zijn, biedt de WAGW dus een grote mate van rechtsbescher ming. Want voorheen kon een bedrijf voor iemand die 2 jaar ziek was, zonder meer een ontslagvergunning aanvragen. Dat kan nu niet meer. De WAGW ver plicht de werkgever alle mogelijkheden te bestuderen om de betrokken arbeids ongeschikte in dienst te houden. Ofwel door maatregelen te nemen waardoor hij weer zijn eigen werk kan hervatten, ofwel door een geheel andere functie voor hem te zoeken. Dat lukt overigens alleen, zo zegt de heer Galema, als de medewerker zich constructief opstelt. Hij moet het wel zelf willen. "Het is dan ook van groot belang dat medewerkers in een dergelijk situatie zich actief op stellen en dat zij aangeven welk werk zij nog wel denken te kunnen verrichten. In dat soort gevallen is het ook verstandig na te denken over de vraag of hierdoor aanvullende scholing of cursussen nodig zijn." Beleid blijft hetzelfde Binnen Heineken zal door de invoering van de WAGW niet werkelijk veel ver anderen. De heer Galema: "Ons beleid is dat de bedrijfsarts en de personeels functionaris circa drie maanden na een ziekmelding bespreken wat de oorzaak van die ziekmelding is. Als de verwach ting is dat de zieke later niet meer zijn oude werk kan hervatten, zullen we in overleg met de betrokkenen al in een vroeg stadium naar andere mogelijkhe den kijken. Zo proberen we de mensen, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aan het werk te houden binnen Heine ken. Dat is echter geen nieuw streven. Dat streven hebben we in het verleden altijd al gehad." De heer Galema De Wet Arbeid Gehandicapte Werk nemers, kortweg met WAGW aan geduid, is de opvolger van de uit 1947 da terende 'Wet plaatsing minder validen' Wat is nu de WAGW? De heer J.H.L.M. Galema, hoofd personeelsza ken produktie in Zoeterwoude: "De WAGW is een wet, die rechtsbescher ming biedt aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. De wet is om twee redenen ingevoerd. Allereerst streeft men naar gelijke kansen in het ar beidsproces van de gehandicapte en niet- gehandicapte werknemers. Om dit te be reiken legt de WAGW diverse verplich tingen op aan de werkgever. In de twee de plaats uit bezuinigingsoverwegingen, omdat de regering met deze wet het toe nemende beroep op WAO en AAW wil verminderen." Verplichtingen "Het streven naar gelijke kansen is één verplichting," vervolgt de heer Galema. "De ander is voorzieningen te treffen om een arbeidsongeschikte werknemer weer zijn eigen werk te laten doen of pas send ander werk voor hem te zoeken. Voldoet een werkgever naar de mening van de Sociale Verzekeringsraad op 1 ju li 1989 niet voldoende aan deze twee voorwaarden, dan heeft de regering de mogelijkheid nog een derde op te leg gen. De werkgever wordt dan namelijk verplicht gesteld een bepaald percentage werknemers, die gedeeltelijk arbeidson geschikt zijn, op te nemen in het arbeids proces. Dat percentage kan variëren van 3 tot 7 procent." Niet afwachten "We moeten natuurlijk geen afwachten de houding innemen. We moeten nu al op deze ontwikkelingen inspelen, om te voorkomen dat die verplichting ooit wordt opgelegd. Daarom heeft de direc teur Personeelszaken van Heineken Ne derlands Beheer BV, de heer P.C. Schop vorig jaar een werkgroep be noemd om de problematiek rondom de WAGW goed te bestuderen. Die werk groep heeft een verslag uitgebracht. In middels zijn de in het rapport gedane aanbevelingen voor een groot deel al in praktijk gebracht", aldus de heer Gale ma, lid van de werkgroep. In het voorgaande is al enige malen de term gehandicapte gebruikt. Als we op televisie sport voor gehandicapten zien, gaat het duidelijk om mensen die bij voorbeeld één been hebben, of die (zo goed als) blind zijn. Zijn dat ook de men- 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 14