"We streven ernaar de totale bezoek- duur bij de horeca-afnemer terug te brengen, met handhaving van de kwali teit van de service", vult de heer Dijkstra aan. "Daartoe doen we al enige tijd proeven met nieuwe reinigingsappara- tuur. De resultaten zijn zeer bemoedi gend. Ook zijn we bezig met de invoe ring van het zogenaamde CARGO-rou- teplanning systeem. Dit systeem maakt het mogelijk de werkzaamheden van de HTS-medewerker planmatig en efficiënt te organiseren." Ook de administratie in de regio's zal worden gemoderniseerd. De nu nog veelal handmatig bijgehouden gegevens zullen in de toekomst automatisch wor den verwerkt zodat daar ook in Zoeter- woude direct gebruik van kan worden gemaakt. De veertien verschillende formulieren die op dit moment worden gebruikt, zul len worden vereenvoudigd en in aantal worden teruggebracht. Voordelen De heer Dijkstra zal als landelijk hoofd HTD/HTS de vier regio's vanuit Zoeter- woude gaan coördineren. Twee mentoren zullen zich speciaal be zig gaan houden met de opleiding en trai ning van de HTD- en HTS-medewer- kers. Hageman somt tot slot de voordelen van de nieuwe organisatiestructuur op: "De communicatielijnen zijn korter en daar door kan er slagvaardiger worden ge werkt. De technische ontwikkelingen kunnen beter worden gevolgd doordat de organisatie meer op een technische leest is geschoeid en de kosten in de mo dernere organisatie beter te beheersen zijn. We zullen er echter wel voor moe ten waken dat we onszelf in de nieuwe opzet niet op een 'eiland' manoeuvre ren. De nieuwe HTD/HTS-organisatie blijft een ondersteunende dienst voor de afdeling Commercie Horeca. En daarbij hebben wij één gemeenschappelijk doel: de klant." opzet. De andere drie gebieden volgen in de loop van het jaar. Verschillende, vooral praktische proble men hebben binnen de afdeling Marke ting Services, waar HTS en CTD onder deel van zijn. de discussie over de opzet van de twee servicediensten op gang ge bracht. In een aantal horecagebieden werken veelal kleine HTS- en CTD-een- heden. Bij ziekte van een of twee mede werkers, maar bijvoorbeeld ook door vakanties, is er al snel sprake van onder bezetting. waardoor de klant soms lan ger moet wachten dan wenselijk is. Ook is het aantal taken van de CTD-me- dewerkers geleidelijk aan sterk uitge breid. "Het installeren van tijdelijk- bruikleen apparatuur is daar een goed voorbeeld van. Wij hebben geconsta teerd dat daar dagelijks maar liefst zeven CTD-'ers mee bezig zijn", vertelt hoofd Marketing Services D. Hageman. De nieuwe opzet zal ook meer ruimte moeten bicden voor technische bijscho ling van de medewerkers. Deze loopt nu niet geheel in de pas met de technische en technologische ontwikkelingen. Lan delijk hoofd HTD/HTS J. Dijkstra: "De medewerkers volgen verschillende prak tijkgerichte opleidingen. Maar het tech nische opleidingsniveau van de mon teurs die met kelderbierinstallaties te maken hebben, holt, door de zeer snelle ontwikkeling van het kelderbier, achter de feiten aan." Vier regio's In de nieuwe formule is gekozen voor een verdeling van Nederland in vier re gio's waarin de HTD-en HTS-ntedewer- kers als service-specialisten worden in gezet. Duidelijker dan voorheen zullen de taken worden verdeeld. "De HTD is daarin een zuiver technisch georiënteer de afdeling. Dc HTS daarentegen houdt zich bezig met de reiniging van tapinstal laties en heeft als nieuwe taak de buffet- tenservice gekregen. De thuistapservice komt bij de HTD", vertelt de heer Hage man. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 13