Eerste dr.ir. De Jong-prijs voor bedrijfsscriptie medewerker Heineken BILTHOVEN - De heer J. Knuist, organisatieadviseur phy- sieke distributie Nederland van de afdeling Operationele Ondersteuning in Zoeterwoude, heeft 29 januari de eerste jaarlijks terugkerende dr.ir. De Jong-prijs gekregen. Hij kreeg deze uitgereikt voor zijn bedrijfsonderzoek over de beheersbaarheid van de kelderbierexpeditie bij Heineken. Een afstudeeropdracht die hij heeft uitgevoerd in het kader van de VOA3, een instituut voor hogere bedrijfskunde. De landelijke prijs, die genoemd is naar de stimulator van bedrijfskun de in Nederland, is de heer Knuist uitge reikt vanwege de doeltreffende toepas sing van vele bedrijfskundige technie ken Ze bestaan uit een wisseltrofeeeen betaalde externe stage van drie maanden bij bureau Berenschot, duizend gulden en een jaar gratis lidmaatschap van de VOA. De heer Knuist volgde de cursus van VOA van september 1985 tot en met ju ni 1986. "Ik wist toen nog niet dat er een prijs aan de scriptie was verbonden. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en heb geprobeerd om, net als elke andere me dewerker van Heineken. kwaliteit te le veren. De waardering van Heineken daarvoor blijkt wel uit de vele felicitaties van medewerkers en de persoonlijk aan mij gerichte brief van de heer G.J. van Soest, Algemeen Directeur Heineken Nederland." Het kelderbierexpeditiesysteem, het on derwerp van de scriptie, verzorgt de lan delijke distributie van Heineken en Am- stel kelderbier van de brouwerij naar de horeca-afnemer op een zo produktief mogelijke wijze. Vroeger zaten binnen dit systeem echter een paar factoren die minder goed beheersbaar waren. Zoals bijvoorbeeld de leveranties tijdens het weekeinde. De heer Knuist: "Als een horeca-afne mer pas aan het einde van de week zijn bestelling doorgeeft, is het moeilijk deze voor het weekeinde te leveren. Zeker als heel veel afnemers op een laat tijdstip bestellen. Maar een chauffeur moet, als gevolg van het rijtijdenbesluit, een mini male weekendrust van 37 of 40 uur heb ben. Een rit in het weekend wordt als zesde diensttijd gezien, waardoor de chauffeur volgens de wet in de volgende week maar vier diensten mag werken. De heer J. Knuist toon de wisseltrofee Met het gevolg dat op de maandag na de weekendleveranties maar heel weinig chauffeurs voor de brouwerij beschik baar zijn." Een andere factor betrof de vele afwij kingen op de bestelprocedure. "Dit had onder meer te maken met de nogal lange weg die de bestellingen moesten afleg gen voordat de uitvoering kon plaatsvin den. Daardoor was direct, actueel over leg en een juiste en tijdige terugkoppe ling in onvoldoende mate aanwezig." Werkdruk verdelen Als oplossing koos de heer Knuist voor een korte en een lange termijn aanpak, die hij beiden in zijn afstudeeropdracht naar voren laat komen. Inmiddels is de korte termijn aanpak ingevoerd. De heer Knuist hierover: "Ik heb een oplos sing bedacht om weekendleveranties te voorkomen, door Nederland voor zowel Heineken als Amstel kelderbier in vijf regio's te verdelen. Deze regio's worden elk op een andere dag beleverd. Hier door wordt de werkdruk gelijkmatiger over de week verdeeld. Ook heb ik gead viseerd de orders op een centraal punt bij Heineken binnen te laten komen, door een ordertelefoniste vanuit de kel derbier expeditie direct contact op te la ten nemen met afnemers voor het opne men van bestellingen. Na de invoering van de korte termijn aanpak, is de be heersbaarheid van het kelderbierexpedi tiesysteem duidelijk toegenomen. Door het wegvallen van de hoge werkdruk en het directe contact met de afnemers, is er een organisatorische rust ontstaan. De chauffeurs kunnen nu ook op vrijdag eens een vrije dag nemen, terwijl dat vroeger nauwelijks mogelijk was. Bo vendien is de aanschaf van nieuwe kel derbierwagens door de invoering van de regiodistributie bij het huidige afne mersbestand overbodig geworden. En daarmee zijn we op de goede weg", al dus de heer Knuist. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 11