'En hoe werken wij bij Heineken' nieuwe video kwaliteitsproject In de Amsterdamse brouwerij is eind de cember het laatste brouwsel gemaakt. Waarschijnlijk zal in april ook voor de laatste keer gebotteld worden. Voor bij na alle medewerkers van de vestiging is het afgelopen jaar een nieuwe werkplek gevonden. Het grootste deel komt in Zoeterwoude te werken, maar er wor den ook enkele werknemers in andere vestigingen of buiten onze onderneming geplaatst. Ook de sluiting van Bokma in Leeuwarden is in goed overleg afgewik keld. Voor het merendeel van de mede werkers kon een nieuwe baan gevonden worden. Voor anderen is een weg gevon den naar andere bedrijven. De produk- tie wordt per 1 februari definitief naar Zoetermeer overgebracht. Dat Heineken het ook goed doet in het buitenland, blijkt bijvoorbeeld uit de in troductie van Heineken bier op de Bahama's, dat daar lokaal gebrouwen wordt in een nieuw gebouwde brouwe rij. Eén project waaraan HTB gewerkt heeft. HTB is bovendien bezig met de ontwikkeling van een bier voor Afrika, dat geheel uit lokale grondstoffen zoals sorghum gemaakt kan worden. Aan het einde van de toespraak in Zoe terwoude, bedankte de heer Oostra een ieder voor het vertrouwen dat zij de afge lopen jaren in hem hebben gesteld. Ook wenste hij zijn opvolger, de heer G.J. van Soest, veel succes toe. De heer A. Oostra Zoeterwoude Voor het kwaliteitsproject dat in 1987 binnen Heineken Nederland B. V. van start is gegaan, is een nieuwe video ge maakt, die de titel 'En.hoe werken we bij Heineken?' heeft meegekregen. Op deze videoband vertellen medewerkers over hun ervaringen met het kwaliteits project en over de eventuele resultaten ervan. Uit de verhalen blijkt dat niet ie dereen zo enthousiast is over het pro ject. Sommigen zeggen dat ze nog geen echte resultaten hebben gezien. Dat is volgens de heer AOostra reden ge noeg om ook dit jaar er alles aan te doen de kwaliteitsgedachte uit te dra gen. In de video komen dan ook drie mensen aan het woord, die een voor beeld geven waar het komende jaar aan gewerkt moet worden. Nieuwe Alge meen Directeur Heineken Nederland B.V., de heer G.J. van Soest, besluit de video met de wens dat iedereen zich zal inzetten voor het kwaliteitsproject. Wie de video nog niet heeft gezien, of nog een keer wil bekijken, kan deze aanvra gen bij mevrouw C. Wassenaar van de afdeling PR in Zoeterwoude. Het tele foonnummer is (071-)814751. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 4