nieuw proeven gedaan, waarna we zul len proberen om de bestaande hoeveel heid sorghum bij boeren of op contract- velden te vergroten." Maar waarom is de meeste aandacht ge vestigd op het graangewas sorghum? De heer Arno Centen: "Gerst is een graanprodukt dat wel in Noord-Afrika voorkomt, maar niet kan groeien in de tropische zone waarin Nigeria ligt. Die mogelijkheid kunnen we dus wel af schrijven. Dan blijven nog over sorg hum, mais en rijst. Mais groeit niet zo best in droge gebieden. Rijst geeft over het algemeen de beste opbrengst, maar wordt in Afrika uitsluitend als voedings middel gebruikt. Bovendien is het pro- dukt niet ruimschoots beschikbaar voor de brouwerij. Daarom heeft sorghum, dat een redelijke opbrengst geeft in dro ge gebieden, gewoon de beste kansen. Toch onderzoeken we nog steeds de an dere mogelijkheden. Daarvoor ben ik onder meer naar Central FoodTechnolo- gical Research Institute (CFTRI) in My sore geweest, waar ik kennis heb opge daan van de vermouting van mais en rijst." Als laatste bezocht de heer Centen het Indian Agricultural Research Institute (IAR1) in Delhi. Ook daar hebben ze een afdeling die naar alternatieve toepas singen van gewassen kijkt. Centen: "Al leen bleken de mensen daar niet te kij ken naar de brouweigenschappen van de granen. Dat is natuurlijk ook niet zo ver wonderlijk. In India, dat ongeveer 750 miljoen inwoners heeft, wordt per hoofd van de bevolking maar een kwart liter bier gedronken." Sorghum is een graangewas, waarvan de hoogte '/2 tot 4ih meter kan zijn. De plui men kunnen, afhankelijk van de soort, on geveer tweeduizend zaden bevatten. Genenbank Eén van die dertien instituten is het Inter national Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics (ICRISAT), waarvan het hoofdkantoor in de Indische stad Hyderabad is gevestigd. Dit instituut is gespecialiseerd in het onderzoek naar sorghum en bezit een genenbank waar van meer dan 28.000 verschillende sorg- hum-rassen, afkomstig uit diverse lan den, 400 gram zaad opgeslagen ligt. De ze kunnen ten minste honderd jaar lang bewaard worden. De heer Centen be zocht dit instituut als eerste tijdens zijn werkbezoek aan India, met als doel meer te weten te komen over de ervaring die ICRISAT met vermouting heeft. Ook wilde hij weten wat voor verschillen er zijn tussen de rassen die zij verwerkt hebben, en was hij geïnteresseerd in de onderzoeken die ICRISAT nog meer naar de kwaliteit van sorghum doet. "Toen ik daar aankwam was ik meteen onder de indruk van het groots opgezette instituut. Het heeft wel wat weg van een Amerikaans bedrijf. Geld lijkt er geen rol te spelen. Het terrein beslaat onge veer duizend hectare en er werken daar zo'n negenhonderd mensen. Bovendien heeft ICRISATin alle droge tropische ge bieden onderzoeksvelden. Ik heb daar een paar dagen rondgekeken en heb met diverse mensen gesproken." Is daar veel uitgekomen? Arno Centen: "Er is één grote afspraak gemaakt: ICRI SATgaat ons sorghumrassen leveren met sterk uiteenlopende eigenschappen, die wij op onze beurt hier in Zoeterwoude gaan testen. We gaan het vermouten, la ten het kiemen, waardoor natuurlijke en zymen ontstaan, waarna we het verbrou- wen. In een andere test gaan we de sorg hum direct met enzymen verbrouwen. Op grond van de resultaten kunnen be paalde eisen worden gesteld waaraan de verschillende sorghumrassen moeten voldoen. Dat is later belangrijk voor de kweker, die dan precies weet wat de brouwer van het graangewas verwacht", aldus de heer Centen. Redelijke opbrengst "Daarna levert ICRISAT ons de rassen met de goede eigenschappen uit hun ge nenbank, zodat wij die op proefvelden in Nigeria kunnen uitzaaien. Dan kan be keken worden of deze daar ook goede opbrengsten geven. Bovendien zou het kunnen zijn dat de zaden een lekkernij vormen voor de vogels. In zo'n geval zul je een andere soort moeten gebruiken. Als de test positief uitvalt worden op- Het CFTRI in Mysore heeft wel wat weg van een paleis. Dit institiait heeft zes regio nale onderzoeksstations, die zich bezig houden met de bestudering van voedings middelen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 17