Gratis kalender in teken kwaliteitsproject Laatste hand aan nieuwe stofafzitiginstallatie Benzine tanken met Heineken- legitimatiepas 7 8 q in 4 5 14 ft l 79 11 12 21 22 23 L o 79 2\2S 30 f, 5 26 A T Medewerkers van de vestigin gen in Den Bosch en Zoeterwoude kunnen bin nenkort bij de pompen op het bedrijfsterrein benzine tan ken met hun Heineken-legiti- matiepas. Het gebruik van de huidige groene benzinepas komt te vervallen. Bij het in leveren van deze pas wordt de waarborgsom van tien gulden teruggegeven. De pompen zullen omstreeks 15 februari worden omgebouwd. Om met de Heineken-legiti- matiepas te kunnen tanken moet bij de pomp een zoge noemde PIN-code worden in getoetst. Deze persoonlijke code, een getal van vier cij fers, ontvangt men bij aan melding voor dit systeem. Verder blijven de handelin gen bij de pomp in principe hetzelfde. Wel is nieuw dat men op verzoek een bon kan krijgen na het tanken en dat op deze bon de kilometer stand van de auto vermeld kan worden. De pompen zullen omstreeks 15 februari wor den omgebouwd voor het nieuwe systeem. Binnenkort wordt in de twee vestigingen een personeelsmededeling verspreid. Daarin staat hoe de groene benzinepas ingele verd kan worden en hoe de medewerkers in het bezit kunnen komen van een PIN- code. De nieuwe installatie, die op 30 oktober van het vorige jaar volledig in gebruik is genomen, bestaat uit vijf filtersystemen die los van elkaar opgestart kunnen wor den. Elk filter is voorzien van een specia le 'explosiepot'Het doel van deze pot is, dat bij een eventuele explosie de druk via een breekplaat een uitweg naar buiten kan vinden. Het is daardoor uitgesloten dat de drukgolf zich van het ene naar het andere filtersysteem voortbeweegt. Ver der is met de nieuwe installatie de stofaf zuiging verbeterd door constante snel heid van 20 meter per secondewaarmee afgezogen wordt. Bovendien is het sys teem zuiniger in energieverbruik. Dit laatste komt door de koppeling van het stofafzuigingssysteem aan het transport systeem. Is er geen mouttransport, dan stopt het systeem automatisch met zui gen. ZOETERWOUDE - Alle medewerkers van Heineken Nederland B.V. hebben be gin deze maand de kalender 'En..hoe werken wij bij Heineken?'ontvangen. Deze kalender heeft, evenals de ge toonde video tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, tot doel het belang van het gelijk namige kwaliteitsproject 1988 van Heineken Nederland B.V. te benadruk ken. Via cartoons worden op speelse wijze algemene situa ties aangegeven, die voor ie dere werknemer herkenbaar zijn. De directie hoopt met deze kalender de werknemer nog meer bij het project te betrekken, zodat het motto 'En...hoe werken we bij Heineken?' uiteindelijk ver anderd kan worden in 'Zó werken we bij Heineken'. ZOETERWOUDE - Deze maand is de laatste hand gelegd aan de afwerkpunten van de nieuwe stofafzuiginstallatie tus sen de bostelsilo's van brouwhuis 1 en 2 van de brouwerij in Zoeterwoude. De oude installatie is intussen gesloopt. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 10