Heineken op banenmarkt in de Rai De Bossche brouwerij: een propere brouwerij Heineken Fanfare wint eerste prijs Vaandelafdeling AMSTERDAM - Het is moeilijk mede werkers te krijgen die werkzaam zijn op automatiseringsgebied. Daarom heeft Personeelszaken Stafdiensten en Com mercie Bier geprobeerd om via een ande re weg dan adverteren, sollicitanten bin nen te krijgen. Personeelszaken en de af deling Informatiemanagement waren daarom op de beurs Carrière 1987 aan wezig, die zaterdag 6 november in de RAI in Amsterdam gehouden werd. Veel bezoekers bleken geïnteresseerd in een baan bij Heineken. Na enkele maanden kan echter pas een antwoord gegeven worden op de vraag of het zinvol is vaker deel te nemen aan dergelijke banen- markten. De heerP. Sternfeld van Perso neelszaken vertelt hierover: "Uit alles blijkt dat, om medewerkers te werven, steeds vaker gezocht wordt naar andere middelen dan personeelsadvertenties. Juist voor een sector als informatiemana gement, waarvoor het moeilijk is goede medewerkers te krijgen, is dit wellicht een goed alternatief." De banenbeurs Carrière '87 DEN BOSCH - In Den Bosch is een spe ciale schoonmaakactie gestart onder het motto 'De Bossche brouwerij, een pro pere brouwerij'. Alle Bossche medewer kers kregen in november een brief van de bedrijfsleider, de heer P. Hamers, waarin hij opriep om er met z'n allen voor te zor gen dat de brouwerij er altijd pico bello uitziet. Iedere werknemer wordt ge vraagd z'n eigen werkplek schoon te hou den, alle rommel (blikjes en koffiebe- kers bijvoorbeeld) in de afvalbakken te gooien en gereedschap niet te laten slin geren maar na gebruik weer op te rui men. Want schoonmaken en opruimen is geen taak van de Interne Dienst, maar hoort bij het dagelijkse werk. Bij de brief zat ook een marsepeinen bezempje, dat bedoeld was als symbolisch hulpmiddel bij de schoonmaakactie. Bovendien han gen overal in kantoor en produktiebe- drijf posters met de oproep van de Bos sche brouwerij een nog schonere brou werij te maken. Over de resultaten van deze actie wordt een volgende keer be richt. GORSSEL- De Heineken Fanfare heeft op 29 november in Gorssel de eerste prijs gewonnen van het federatief muziekcon cours van de K.N.F. (Koninklijke Neder landse Federatie van muziekverenigingen in de Vaandelafdeling (hoogste afdeling). De Fanfare voerde onder leiding van diri gent Harrie van Veldhoven 'De Sonate' van Rob Goorhuis en'The land of the long whi te cloud' van Philip Sparke uit. Beide uitge voerde werken werden door de jury geho noreerd met 288 punten. Het was de eerste keer dat de Heineken Fanfare aan dit con cours mee deed. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 6