sl miming Amsterdamse brouwerij De Amsterdamse brouwerij mag. nadat deze in 1868 de oorspronkelijke brouwe rij 'De Hooiberg' verving, als bakermat van de wereldwijde Heinekenactivitei- ten worden beschouwd. Dat is de reden waarom jaarlijks zo'n vijftigduizend bui tenlanders, voornamelijk Amerikanen, en dertigduizend Nederlanders deze brouwerij vestiging bezoeken. Deze brouwerij is uitgegroeid tot een ware toe ristische attractie, die de stad Amster dam en elke rechtgeaarde Heinekenme- dewerker niet graag verloren zien gaan. Brouwhuis centraal Vandaar ook dat de plannen zich concen treren op het behoud en zo mogelijk het vergroten van de bezoekersstroom, voor wie het traditionele brouwhuis met de roodkoperen ketels het oogstrelende middelpunt moet zijn. Door het terug brengen van de brouwcapaciteit is het mogelijk dit brouwhuis kleinschaliger te laten produceren, waardoor het oor spronkelijke karakter ten volle behou den blijft. In de plannen wordt ook reke ning gehouden met een bescheiden aan tal andere brouwerij-functies, waaron der het op aangepaste schaal vergisten. Een belangrijk uitgangspunt van deze 'mini-brouwerij' zal zijn de bezoekers te laten ervaren met hoeveel aandacht en liefde ons produkt door de j aren heen ge brouwen wordt met daarbij een heel dui delijke 'link' naar de meer eigentijdse brouwerij-omgeving. Vandaar ook dat er in Amsterdam niet gebotteld zal worden. Geprobeerd zal worden om met behulp van oude apparatuur, vaten, flessen, kratten en historische voertuigen de be zoeker een zo volledig mogelijk beeld te geven van de enorme ontwikkelingen die zich in het verpakken van bier heb ben voorgedaan. Ook zal daarbij aange geven worden welke rol Heineken in de ze vooruitgang heeft gespeeld. Geen stoffig museum Hoewel alle voorlopig geplande activitei ten al snel onder het woord 'museum project' samengebracht kunnen worden, is het niet de bedoeling om aan de Stad houderskade een enigszins stoffige, nostalgische verzameling van brouwers relikwieën onder te brengen. Het is juist de bedoeling om er de betekenis van Hei neken in Nederland en in de wereld te il lustreren. Dit kan onder meer door ge bruik te maken van moderne audiovisue le technieken. Verder zal ook ruim schoots aandacht worden besteed aan de spreekwoordelijke Heineken-gastvrij- heid, door het in stand houden of ver plaatsen en herinrichten van de huidige ontvangstlocaties. En verder wordt ge dacht aan nog wat andere brouwerijgere- lateerde activiteiten, die een bezoek aan de brouwerij nog attractiever maken. In principe zullen alle aan Heineken ge bonden zaken in de gebouwen aan de Stadhouderskade moeten plaatshebben, omdat met name de imposante brouwe rijgevel, met zijn opvallende klok, een uniek herkenningspunt in de stad is. schetsen gemaakt zullen worden.Tot dat moment is het niet mogelijk om meer over de toekomstige opzet te vertellen. Vast staat dat met de realisatie wel enke le jaren gemoeid zal zijn. Veel zal ook af- Shopping-mai! Overigens zal de uitstraling van het Hei- neken-complex voor een belangrijk deel mede bepaald worden door de bebou wing, die op de rest van het terrein gaat plaatsvinden. Op dit moment wordt door externe deskundigen een studie ge maakt over de mogelijke invulling daar van, met als voorbeeld de in Amerika veelvuldig voorkomende 'shopping- mail's'.Te denken valt aan winkels, thea tertjes, galeries, restaurants en andere horecagelegenhedengroenvoorzienin gen en waterpartijen. Ook worden daar bij de mogeüjkheden voor kantoren en eventueel woningbouw bekeken. Bui tenlandse experts houden zich op dit mo ment onder meer bezig met het zoeken van gegadigen voor met name de recrea tie-activiteiten en het interesseren van fi nanciers voor dit project. Een eerste op zet wordt echter niet voor eind januari verwacht. Overigens kan al gemeld wor den dat van de zijde van de gemeente veel belangstelling bestaat voor genoem de initiatieven. Uit de vele ideeën die voor het specifieke brouwerijgedeelte zijn aangedragen, is inmiddels een grove selectie gemaakt, die gebaseerd is op het bedrag dat voor de investering en exploitatie gewenst wordt geacht. De half november inge diende plannen zullen de komende tijd worden bijgesteld waarna gedetailleerde De zolder van het silogebouw hangen van het buiten werking stellen van de bestaande brouwerij-afdelingen en de situering van de overige bebou wing. Ontvangsten blijven Om de grote groep buitenlandse toeris ten niet te verliezen en ook een aantal an dere groeperingen in Amsterdam te kun nen blijven ontvangen, is een tussentijds programma voor bezoekers samenge steld. Ook zullen in de interimperiode een aantal personeelgebonden functies zoals het PUM, de dokter en de tandarts op de vestiging A/Hel blijven. Verder zal de Heineken Galerij voorlopig voor een jaar op dezelfde plaats gehandhaafd blij ven. Vanzelfsprekend zullen velen willen we ten hoeveel werkgelegenheid er, in rela tie tot bovengeschetste activiteiten, in Amsterdam overblijft. Daarover is in dit stadium echter nog niets te melden. Alles staat en valt met de haalbaarheid van het project en daarom kan er ook aan nie mand een toezegging worden gedaan. Voor dit moment geldt dat er een bereid heid is om ook in het Amsterdamse brou werijcomplex de vele binnenlandse en buitenlandse bezoekers een goed beeld van Heineken te geven. Hoe dat beeld er uit gaat zien, zal pas over enkele maan den duidelijk zijn. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5