In memoriam F. VAN GELDER Zoeterwoude Eveline E., d.v. G.A. Dankfort Nevel (operating) Wouter F., z.v. J.J.M. v.d. Zwaan (plan ning control PZ) Dirk, z.v. mw. L.A.M. Maagdelijn- Bavelaar (economische zaken PZ) Irene, d.v. R.C. de Koning (informatie automatisering HTB). GESLAAGD Den Bosch Voor de opleiding Vapro Mechanisch Operator A E.W. Bakker, H.F.H. van Bergen, J.C.A.M. Berkenbosch, J. Bouwman, F.M.H. v.d. Griendt, A.C. v.d. Heijden, S.J.J.M. Kuper, W.N.J.F. Leyten, W.A.J.C.M. v.d. Linden, H.J.M. Lin- schoten, R. Pelders, L.G. Schönhage, A.RJ. Stolzenbach (allen van de afdeling verpakken) Bunnik M.J. Gerards (productmanagement) voor effectieve presentatie Zoetermeer N.J. Vossen (bewaking) voor Beveili gingsbeambte T.P. Schaatsbergen (marketing algemeen) voor de cursus Reclame Zoeterwoude D. Kleyn (reclameinkoop) voorde Brug- opleiding Reclame J. Vinkers (centrale inkoop) machines en apparatuur voor Assistent Inkoper ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden G.J. van Ommen (expeditie, GelderlandI Overijssel) Zoeterwoude Mw. N. Steenvoorden-v.d. Voorst (data- typing) BUITENLAND CONGO BRAZZAVILLE Eind oktober is de heerW. de Vries terug gekomen uit Congo Brazzaville waar hij bij Brasserie de Brazzaville de functie van chef de montage vervuld heeft. De heer C.L.A. Peterse is op 18 november naar Congo Brazzaville vertrokken waar hij werkzaam zal zijn als directeur techni que. ZAÏRE Op 21 oktober keerde de familie F. A. Kroes definitief terug uit Zaïre NIGERIA Op 17 november is de heer K. Verduin definitief met zijn vrouw teruggekeerd uit Nigeria. INDONESIË De heer J.G.P.Twaalfhoven is op 2 no vember definitief teruggekeerd uit Jakar ta. ITALIË De heer S.J. Hannema kwam op 2 no vember terug uit Milaan om de functie van Algemeen VerkoopleiderThuisver- bruik bij Vrumona te vervullen. ZWITSERLAND De heer en mevrouw M.A.F. Greeve zijn op 15 oktober vertrokken naar Lau sanne waar de heer Greeve een nieuwe functie van National Account Manager heeft gekregen bij Heineken Import S.A. FRANKRIJK De heerW.E.R. van Herwijnen is op 23 november met zijn vrouw afgereisd naar Frangaise de Brasserie te Schiltigheim. De heer Herwijnen zal daar werkzaam zijn aan het Ultra Filtratie project. DANKBETUIGINGEN 15 oktober: Voor velen een gewone werk dag, maar voor ons een feestdag! 15 ok tober was namelijk de dag dat ik 25 jaar in dienst was bij de Heineken brouwerij in Nederland. Het zijn goede jaren ge weest, waar ik tevreden op terug kan kij ken. Natuurlijk waren er wel eens pro blemen, maar die werden steeds weer opgelost. Bedankt voor uw collegialiteit de afgelopen 25 jaren.Ter gelegenheid van mijn jubileum bood de Heineken brouwerij mij een receptie aan die door velen van u werd bezocht. Ik wil via deze weg iedereen danken voor de vele geluk wensen en cadeaus die ik in ontvangst mocht nemen op deze voor mij zeer ge slaagde jubileumdag. Nogmaals mijn dank! Tijn Michels en familie Om nooit te vergeten: U, de brouwerij en onze afscheidsreceptie! Bedankt! Jopie en Martin van Soest Mede namens mijn echtgenote en kinde ren wil ik iedereen hartelijk dankzeggen voor de belangstelling en cadeaus die ik heb ontvangen bij mijn afscheidsrecep tie. H.C.W. Groot Namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg rrfn hartelijke dank uit spreken voor de grote belangstelling en de mooie cadeaus die ik bij mijn afscheid op 6 oktober 1987 mocht ontvangen. U hebt het tot een dag gemaakt die niet te evenaren is en voor ons onvergetelijk is geworden. Heel, heel hartelijk dank. Cor Uitenbroek Hartelijk dank, ook namens mijn fami lie, voor de vele blijken van belangstel ling en goede gaven, welke ik bij mijn af scheid mocht ontvangen. Gevoelens van dank en hoogachting gaan tevens uit naar allen, met wie ik heb samengewerkt en van wie ik door omstandigheden niet persoonlijk afscheid heb kunnen nemen. J.J. de Viet Langs deze weg, willen de kinderen en ik eenieder bedanken voor de belangstel ling bij het overlijden van Ko. Het was voor mij een grote steun dat er vele colle ga's waren. A.H. Vermij-Kok en kinderen Voor de vele blijken van deelneming na het overlijden van mij n lieve manvader en opa CorTimmers willen wij u hartelij k danken. Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal een dankbare herinnering blijven. R. Timmers-Boshuizen, kinderen en klein kind OVERLEDEN Op 31 oktober is overleden de heer M.V.L. Offermans, (84). De heer Offer mans is 1 december 1927 in dienst getre den van Heineken. Op 1 december 1967 is hij met pensioen gegaan. Op 25 oktober is overleden de heer T. Peereboom (64). Op7 mei 1971 kwam de heer Peereboom in dienst van Heine ken waar hij tot aan zijn pensionering op 1 februari 1987 werkzaam is geweest. Met een gevoel van verslagenheid verna men wij op 14 november 1987 dat Ferry van Gelder na een langdurige ziekte, op 53-jarige leeftijd was overleden. Velen verloren op 14 november een goede vriend. Ferry kwam op 3 april 1956 in dienst als medewerker Technische Dienst van de brouwerij aan de Maurits- kade te Amsterdam. In maart 1980 werd hij overgeplaatst naar de Gedistilleerd Wijngroep te Zoetermeer. Daar ver wierf hij het diploma machinebankwer ker. Later volgden nog meer diploma's. Het kenmerkt Ferry als een leergierige man met brede belangstelling. Overi gens niet alleen voor techniek. Het vol gen van de politiek werd één van zijn hobby's. Ferry kon goed luisteren en gaf je daama zijn heldere mening. Velen zul len een gevoel van dankbaarheid aan hun gesprekken met Ferry bewaren. Wij wensen mevrouw Van Gelder, kinderen en overige familieleden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 29