Voor de liefhebbers ook dit jaar een kruiswoordpuzzel. Het is de bedoeling dat u deze puzzel invult en daarna een slagzin maakt van de letters uit de volgende hokjes: 209, 91,131,181, 791283,150, 220,187,221/77,127/9,195,275,177/182,3,191,123, 76/2,260/1988. Stuw de oplossing vóór 18 januari 1988naar Heineken Nederland B. V, Redactie Vers van 't Vat, Postbus530, 2380 BD in Zoeterwoude. Onder de juiste inzenders worden drie cadeaubonnen verloot. Veel plezier! Horizontaal: 1. drank; 5. familielid; 8. kostbare stof; 12. tuin; 14. drankgele genheid; 18. metselspecie; 20. soort; 22. gebladerte; 24. wreed heerser; 26. biersoort; 28. oogholte; 30. ambtshalve; 31. bijbel se figuur; 32. het Romeinse rijk; 33. diploma; 34. in orde; 36. deel van het lichaam; 38. kerstboomversiering; 40. opzet; 42. opschik; 43. boksterm; 44. titel; 46. getemd; 48. boerenbezit; 49. niet deelbaar door twee; 50. schijngestalte van de maan; 51. ochtendgewaad; 55. stijlfiguur; 58. werkplaats; 62. lidwoord; 63. bedehuis; 65. dief; 66. vlek; 67. voegwoord; 69. man van adel; 72. misdaad; 74. troefkaart; 75. gast; 76. soort kers; 78. lust; 79. in persoon; 81. bestraffing; 83. gesponnen draad; 85. tin; 86. ontastbare stof; 87. voorzetsel; 88. deel van een kolen- kachel; 90. gewicht; 92. steen; 93. bijwoord; 94. persoonlijk voornaamwoord; 95. hoeveelheid; 97. Indiaans symbool; 99. uniform; 102. adreskaartje; 104. zijrivier van de Rijn; 105. kle dingstuk; 107. uitroep; 108. groente; 110. godin; 111. een zeke re; 113. vogel; 115. bun; 117. levenslucht; 119. gewicht; 122. bouwval; 125. aankomend; 126. onbepaald voornaamwoord; 128. spil; 130. groet; 132. godheid; 133. werktuig; 135. hoofd deksel; 137. scheepsemmer; 140. insekteneter; 141. landtong; 142. soort; 143. wilde haver; 144. ogenblik; 146. schaapkameel; 148. lofdicht; 149. bierkan; 150. verdikte huid; 151. wijnsoort; 152. hoge berg; 153. drankgelegenheid; 156. Europese taal; 158. vat; 160. durf; 161. richting; 163. kraan; 166.zangstuk; 168. ruwe steenmassa; 170. spijker; 172. lang, dik stuk hout; 173. gemalin van Zeus; 174. navigatiemiddel; 176. laatstleden; 178. veerkracht; 179. Chinese lengtemaat; 180. biersoort; 181. werpanker; 183. graansoort; 185. vogel; 187. graanpakhuis; 188. slaapplaats; 189. herkauwer; 191. biersoort; 194. hoofd deksel; 196. snijwerktuig; 198. gehoororgaan; 199. mohamme daans vrouwenverblijf; 201. plaats in Engeland; 202. helling; 204. mannetjesbij; 206. motorraces; 207. vogel; 208. ik; 210. voorzetsel; 212. parvenu; 213. titel; 214. een weinig; 216. ge reed; 217. vloerlijst; 219. doopgetuige; 221. telegraaf restant; 222. tennisterm; 223. scheikundig element; 225. tocht; 226. voegwoord; 228. vroegere naam van Thailand; 230. kerklied; 232. bijwoord; 233. deel van een schip; 234. zijrivier van de Do- nau; 236. voorzetsel; 238. Duitse N.V.; 239. lekkernij; 241. leerkracht; 243. landbouwwerktuig; 246. gewicht; 247. water in Noord- Brabant; 248. varkenshok; 249. ontkenning; 251. per soonlijk voornaamwoord; 252. voorzetsel; 254. sluitmiddel; 256. kunstmatig opgewekte slaap; 258. biersoort; 260. Indone sisch gerecht; 262. Organisatie der Verenigde Naties; 263. spo- replant; 264. bijwoord; 265. kunsttaal; 266. getijde; 267. bevro ren dauw; 269. opstootje; 270. getroffen; 272. bewerkte dieren huid; 274. rekenkundig getal; 277. pot bier; 279. vogel; 280. buis; 281. ingedikt sap; 282. bittere afgunst; 283. levensonder houd. Verticaal: 2. evenzo; 3.bijwoord; 4. recht stuk van een vaart; 6. bijbelse koning; 7. gemeenschappelijke weide; 8. titel; 9. pluim; 10. voorheen; 11. ambtshalve; 12. gewas; 13. ondernemingsraad; 14. klein vertrek; 15. voertuig; 16. drinkgeld; 17. vreemde munt; 19. sluis; 21. tamelijk; 23. angst; 24. cijfer; 25. boom; 27. salaris; 29. beroep; 33. grievend; 35. maal; 37. ijskegel; 39. Ara bische titel; 41. voorzetsel; 42. honende opmerking; 45. in houdsmaat; 47. tennisterm; 49. aardrijkskundige aanduiding; 52. lusthof; 53. persoonlijk voornaamwoord; 54. godheid; 56. vis; 57. nakomeling; 58. slotwoord; 59. voor de vuist; 60. uniek; 61. eigendom; 64. zuil; 66. bijna loodrecht; 68. holte onder de arm; 70. vreemde munt; 71. droogvloer; 73. ventilator; 75. roem; 76. veldvrucht; 77. vreemde munt; 80. ribbel; 82. bloem; 84. welpenleidster; 85. gevolg; 89. godin; 91. monster, ge drocht; 93. kloosteroverste; 96. nachtverblijf; 98. boom; 100. oude lengtemaat; 101. United States; 103. oude vochtmaat; 104. verfstof; 106. mogelijkheid; 108. ambacht; 109. gravin van Holland; 111. slot; 112. plaats in Noord-Afrika; 114. aartsbis schop; 116. zoogdier; 118. boom; 120. onder andere; 121. fijn weefsel; 123. tijdstip; 124. plant die bij de bereiding van bier ge bruikt wordt; 126. vloerbedekking; 127. vangwerktuig; 129. be vel; 131. gelofte; 133. steunpilaar; 134. doorgaans; 135. choco ladestaafje; 136. speen; 138. aan gene zijde; 139. een der zin nen; 142. steuntouw; 143. zangstem; 145. groente; 147. sprook jesfiguur; 153. vaartuig; 154. papegaai; 155. edelman; 157. vis; 159. dwaas; 160. waterdoorlatend; 162. voegwoord; 163. te vor deren bedrag; 164. vlaktemaat; 165. vreemde munt; 167. in borst; 169. groente; 171. toespijs; 172. kaar; 173. stengel; 175. noot; 177. gestold vleesnat; 179. kostuum; 180. Chinese munt; 182. adellijke titel; 183. bijwoord; 184. ontvangkamer; 185. ge baar; 186. graafwerktuig; 187. kunstvlucht; 188. zuivelprodukt; 190. grond om boerderij; 192. pers. voornaamwoord; 193. het zelfde; 195. priem; 197. wapen; 198. vrije tijd; 199. mannelijk dier; 200. flauw-grappig; 202. vervoermiddel; 203. kleine plaats; 205. regelmatig afwisselende beweging; 209. schrander; 211. wandversiering; 215. leervak op school; 217. deel van Noord-Brabant; 218. ver (in samenstellingen); 219. plezier; 220. deel van een bijenkorf; 222. palmmeel; 224. anders ge naamd; 225. lekkernij; 227. plaats in Gelderland; 229. roofdier; 231. soort stof; 233. Binnenlands Bestuur; 234. onbepaald voor naamwoord; 235. plaats in de Verenigde Staten; 237. rondhout; 239. Germaanse godheid; 240. en andere; 241. misdaad; 242. kwajongen; 244. lengtemaat; 245. kleur; 246. bezinksel; 248. kunstgreep; 250. van zekere houtsoort; 253. biersoort; 255. los- gerafelde naad; 256. bergruimte; 257. Ierland; 258. boodschap per; 259. volgroeid; 261. titel; 263. omslag; 268. soort brood; 271. tandeloos zoogdier; 272. benedenwindse zijde van een schip; 273. landbouwwerktuig; 275. voedsel; 276. reeks; 278. windrichting. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24