Voorbereidingen produktie nieuwe 50 cl in volle gang In het voorjaar van 1988 zal de bekende halve liter Eurofles worden vervangen door een nieuw type fles. Zoals in het no vembernummer van Vers van 'tVat te le zen was, zullen de flessen worden aange boden in een nieuw en handzaam 10- vaks krat. In de provincie Limburg zal de halve liter van Amstel bovendien worden verkocht in een krat van 18 stuks, omdat de halve liters daar goed lopen. Voordat het zover is, moet er in Zoeterwoude een moderne colonne worden gebouwd voor het verwerken van de nieuwe flessen en kratten. De colonne zal een capaciteit van 50.000 flessen per uur hebben. De heer J.D. Erkelens, van de afdeling Ver pakken, is nauw betrokken bij de voor bereiding van deze nieuwe colonne 4 en hij vertelt over de stand van zaken. De montagewerkzaamheden voor de nieuwe produktielijn zijn al enige tijd in volle gang. Onder leiding van HTB is een groep medewerkers van de brouwe rij aan de slag gegaan om onder meer de eisen en wensen op een rij te zetten. De ze werkgroep had ook als taak adviezen te geven over de opstelling en de keuze van de machines, het bedieningsgemak en de elektrotechnische besturingen. Voor een groter bedieningsgemak zullen storingen op de nieuwe colonne met beeldschermen zichtbaar worden ge maakt. "Een van de uitgangspunten was op een aantal bedieningsplaatsen het ge luidsniveau zo laag mogelijk te houden. In de opstelling van machines en de fles- senbanen moet daarmee zeker rekening worden gehouden. Dergelijke eisen be perken de keuzemogelijkheden. Het le vert uiteindelijk wel een optimaal sa mengestelde colonne op", aldus de heer Erkelens. Colonne 4 zal verder ook geschikt zijn voor het verwerken van de 30 cl fles en het bijbehorend 24-vaks krat. In een la ter stadium moet de colonne ook aan gepast kunnen worden, zodat retour- exportflessen kunnen worden gewassen en een (export)dozenstraat kan worden aangekoppeld. Vorderingen De nieuwe bottellij n wordt opgebouwd in de ruimte die tot voor kort werd ge bruikt als exportmagazijn. In de hal is over een oppervlak van ongeveer 3000 m2 een nieuwe vloer gelegd. De vloerte geltjes zijn tegen praktisch alles bestand. "De eisen die alleen al aan de vloer zijn gesteld, beslaan op papier alleen al enke le vellen", vertelt de heer Erkelens. "Hij moet slijt- en breukvast zijn en tegen in vloeden als loog en zuur bestand zijn. De grootste vijand van een bottelarijvloer is vocht dat van onderuit komt. Daarom is er een dikke kunststof laag aangebracht die volledig in cement is vastgelegd." Op dit moment zijn ongeveer dertig monteurs bezig de machines te plaatsen. Inmiddels staan de flessenwasmachine, de etiketteermachine en de kratten in- en uitpakker op hun plaats. Uniek daarbij is de opstelling van de etiketteermachine en inpakmachine. Zij staan namelijk in een directe lijn achter elkaar en zijn be- dieningstechnisch gekoppeld. Het instal leren van de vuiler en de pasteur zal in de komende maanden gebeuren. Als alles volgens plan verloopt zal in maart 1988 voor het eerst worden proefgedraaid. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21