Familiedag Zoeterwoude groot succes ZOETERWOUDE - 'De Hooiberg', de ontvangst ruimte in Zoeterwoude, stond donderdag 12 novem ber volledig in het teken van de familiedag. Ruim vierhon derd familieleden van Heineken medewerkers na men een kijkje in de brouwe rij. Na ontvangst vertelde de heer R.G.H. Elfrink, hoofd van de afdeling Public Rela tions Nederland, over het doel van de familie-excursie. Heineken vindt het belang rijk dat ook de gezinsleden weten hoe het bedrijf eruit ziet waar hun familielid werkt. Belangrijk is ook dat de achterban meer over Heineken als bedrijf te weten komt. Een familiedag is een prima middel om dit te berei ken. De heerH.J. Kievits, chef ontvangsten Zoeterwou de vertelde over het ontstaan van de vestiging. Vervolgens vertrok het gezelschap voor een rondleiding over het ter rein en door de brouwerijDe dag werd door de meeste aan wezigen als succesvol aange merkt. Sommigen wilden graag de werkplek van het fa milielid zien. Misschien is dit een idee voor de volgende fa miliedagen en die komen er zeker. Een troost voor alle mensen die nu vanwege het enorme aantal inschrijvingen niet konden komen: in 1988 zijn alvast vier dagen gereser veerd, namelijk de zaterda gen 16 en 23 april en de vrij da gen 28 oktober en 18 novem ber. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15