bekeken Het jaar bekeken Reinheitsgebot opgeheven De komende dagen zal in de RAI de laatste hand worden gelegd aan de Horecava- stand van Heineken Nederland B.V. Een geheel nieuwe stand, die -in tegenstelling tot de oude geveltjesstand- diverse in- en uit gangen heeft. De verschillende stand onderdelen zijn ook los van elkaar te plaat sen, op bijvoorbeeld regionale beurzen. Behalve de concernprodukten worden van 4 t/m 7 januari ook ondersteunende dien sten als CTD, HTS en Bouwbureau over zichtelijk gepresenteerd. Nieuw zijn 'Café Verkeerd' en de Heineken Horecashop. Meer over de nieuwe stand in het januari nummer. In Den Bosch is een videofilm en een bijbe horende brochure gemaakt over het verbe teren van de (vooral technologische) dienst verlening. Het doel ervan is de verantwoor delijkheid voorde kwaliteit van het produkt daar te leggen waar ze thuishoort, namelijk bij de produktiemedewerkers. y Amstel 1870 werd in april bij de consument geïntroduceerd. Caféhouders, die de Horecava in januari bezochten, hadden toen al kennis kunnen maken met dit pittige pils. Aan het eind van 1987 is te melden dat Amstel 1870 het goed doet. De bekendheid is hoog en het markt aandeel ligt nu rond de 1 procent. Wellicht is dat een eerste aanzet tot een grotere verschei denheid aan biersoorten op de Nederlandse markt. Het Europese Hof van Justitie heeft in maart beslist dat West-Duitsland zijn grenzen ook open moet stellen voor bieren van andere EEG-lidstaten, die niet voldoen aan het Reinheitsgebot. Dat wil zeggen dat bieren, waar gedeeltelijk ook andere granen dan gerst voor gebruikt zijn, nu geïmporteerd mogen worden. Dit betekent echter niet dat Heineken nu ineens overal in Duitsland verkrijgbaar zal zijn. Duitsland is ook om allerlei andere redenen een moeilijke markt, die zeer veel voorzichtigheid vereist. - Wist u dat in Zoeterwoude alleen al in 1987 ongeveer 24.000 zakelijke relaties het kan toorgebouw van deze vestiging bezocht hebben? Wist u dat in 1987in Zoeterwoude in totaal bijna veertien miljoen fotokopieën gemaakt zijn? Dat is omgerekend 52.400 exempla ren per dag of meer dan honderd per mi nuut. Jaar in jaar uit stijgt dit aantal: in ver gelijking met 1986 is het zelfs een stijging van dertien procent. Vandaar een oproep voor 1988: denk eerst kritisch na ofu werke lijk zoveel kopieën moet maken of dat het ook wat minder kan. Heineken neemt deel aan het Nivo-project. Dat is een samen werkingsproject van de onder wijswereld, de overheid en het bedrijfsleven. Het doel is een impuls te geven aan de informa tietechnologie op de Neder landse scholen. De heer G. van Schaik schonk namens Heineken in mei dertig compu terleslokalen aan de staatssecre taris van Onderwijs en Weten schappen mevrouw N. Ginjaar-Maas.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 13