Alcohol en samenleving Een nieuw produkt van Bokma: Jonge Korenwijn, een helder gedistilleerde drank die 35 volume procent, uit granen gestookte alcohol bevat. Na de introductie in april is de afzet vooral de laatste maanden sterk gestegen. Met name de glazenactie die begin november van start is gegaan, is bijzonder succesvol verlopen. Alcoholgebruik, maar vooral -misbruik, is een onderwerp dat vaak aan de orde komt. De Tweede Kamer heeft in september de nota Alcohol en Samenleving bespro ken. Een reclameverbod op televisie en radio, zoals voorgesteld door de regering, is afgewezen en ook zijn de Tweede Kamerleden in meerderheid tegen het verhogen van de accijns op alcohol. Er zal een bijgestelde gedrags- en reclamecode gemaakt moeten worden door de alcoholproducenten. Ook in 1988 blijft er werk aan de winkel. De medewerkers van de brouwerij in Amsterdam weten sinds 1986 dat dit produktiebedrijf gesloten wordt. De brouwerij had dan ook in 1987 slechts een beperkte produktie-op- dracht, namelijk het brouwen van Heineken en Amstel bier en het bottelen van dit bier in 50 cl-Euroflessen. Eind deze maand wordt in de Amsterdamse brouwerij het laatste brouw sel gemaakt en in april 1988 zal er, zoals het er nu uitziet, de laatste fles van de band komen. De brouwerij in Zoeterwoude neemt het grootste deel van de produktie over. Daarvoor is een nieuwe colonne gebouwd. Omdat juist in de Amsterdamse brouwerij veel bezoekers komen, wordt er een plan gemaakt voor herbestemming. In elk geval zullen de bezoekers ook in de toekomst de gelegenheid krijgen, op welke manier dan ook, kennis te maken met Heineken. Voor de meeste medewerkers zal een werkplek binnen de Heineken organisatie gezocht worden, terwijl anderen gebruik maken van bijvoorbeeld uittredingsregelingen. In januari ging voor de Nederlandse bieror ganisatie de kwaliteitscampagne van start. Het startschot werd gegeven tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten door het verto nen van een video. De slogan 'Zo werken we toch niet bij Heineken?' werd een ge vleugeld woord, dat te pas en te onpas te be luisteren viel. Alle afdelingen hebben kwali teitsverbeteringsplannen opgesteld en in 1988 zal gekeken worden wat er gereali seerd is. Duidelijk is uit het kwaliteitsproject naar voren gekomen dat de onderlinge in formatievoorziening wel eens te wensen over laat. Ook daarom zijn er nieuwsbrie ven voor en door bepaalde afdelingen op gezet, die ervoor moeten zorgen dat ieder een op de hoogte is van wat er in zijn afde ling speelt of gaat spelen. Ook 1988 zal weer een 'kwaliteitsvol' jaar worden. y ?n Het jaar bekeken Het jaar u A 1987 was voor de medewerkers van Bokma in Leeuwarden het jaar waarin overbren ging van de produktie van Leeuwarden naar Zoetermeer grotendeels z'n beslag kreeg. In Zoetermeer zijn tien van de 36 me dewerkers geplaatst. Een groot aantal me dewerkers heeft namelijk te kennen gege ven in Friesland te willen blijven wonen en voor hen is of wordt naar alternatieve werk gelegenheid gezocht buiten de GWN-orga- nisatie. De produktielijnen van Zwarte Kip advocaat en Bokma zijn al overgegaan naar Zoetermeer en in Leeuwarden wordt op dit moment nog maar op één lijn een klein deel van de gedistilleerdproduktie van de GWN gedraaid. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11