Informatie en kennis beschikbaar via beeldscherm HTB DRUK BEZIG MET INFORMATISERING Binnen drie jaar zullen negen van de tien HTB-medewer- kers in Zoeterwoude de beschikking hebben over een 'per sonal computer'. Op ruim driehonderd bureaus zullen beeldscherm en toetsenbord de plaats gaan innemen van de vertrouwde ordners en typemachines. Iedereen zal uitein delijk via zijn eigen beeldscherm gebruik kunnen gaan ma ken van één grote HTB-gegevensbank. De eerste belangrij ke stappen zijn inmiddels gezet. Een interview met twee medewerkers. V.l.n.r. de heer Veldkamp en de heer Hendrikx. De stuurgroep informatisering HTB, die zich over de toekomstige ont wikkelingen buigt, heeft de plannen in het kort als volgt geformuleerd: leder een moet alle binnen HTB beschikbare informatie en kennis (passend bij de functie) direkt op zijn eigen bureau krij gen. "Nu is het vaak nog zo dat ieder zijn eigen archiefje bijhoudt. Zo is dezelfde informatie op meerdere plaatsen opge borgen. Voor anderen zijn de gegevens veelal niet terug te vinden", legt Tom Hendrikx van de afdeling informatise ring uit. EIS, CIS en PRINS Omdat zulke ingrijpende ontwikkelin gen niet van de ene op de andere dag kunnen worden gerealiseerd, wordt er in een aantal projecten stap voor stap ge werkt. Het Engineering Informatie Sys teem (EIS) bevat onder andere de 'kaar tenbak' van het HTB-constructiebu- reau. "Alle technische gegevens van bij voorbeeld de bouw van een nieuwe brou werij worden in EIS centraal opgeslagen en daardoor bruikbaar voor een veel gro tere groep mensen", aldus EIS-project- leider Hendrikx. Een tweede heet CIS. Dat staat voor Centraal Inkoop Systeem en is ontwik keld voor de Inkoop. Mare Veldkamp is nauw bij CIS betrokken. "Het geeft cen trale inkoop bijvoorbeeld de mogelijk heid het verloop van een order van be stelling tot aflevering te volgen". PRINS, het derde project, staat voor Planning, Registratie en Informatie Sys teem. De afdeling Budgettering en Ver slaggeving kan met dit systeem het mana gement van HTB ondersteunen bij het in huis hebben van voldoende mensen de kosten die daarmee gemoeid zijn. "Deze drie projecten zijn tegelijk gestart omdat de afdelingen veel met elkaar te maken hebben. Zij maken gebruik van eikaars informatie. Wordt er ergens ter wereld een brouwerij gebouwd, dan zorgt EIS voor de juiste onderdelen, CIS voor de bestelling en PRINS voor de registratie van de HTB- kosten", legt Hendrikx uit. T oekomstmuziek In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om met mensen buiten Heineken te communiceren via het beeldscherm. "Met expediteurs in de Rotterdamse ha ven bijvoorbeeld wanneer zij gegevens nodig hebben over brouwerij-appara tuur die moet worden verscheept", aldus de heer Hendrikx. De ideeën voor der gelijke toepassingen zijn al ver gevor derd en het is technisch zeker mogelijk. Alleen is het door de standaardisatie van begrippen en gegevens die veel tijd kost, niet zo snel te realiseren. Dat is niet erg. Wil je tè snel dan loop je het gevaar over twee jaar tot de ontdekking te komen dat de plannen niet genoeg doordacht zijn. Dan moet je weer terug naar af en dat zou jammer zijn". 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8