Verbod op alcholreclame krijgt geen kamermeerderheid Glansbeek: "Wij zijn nu aan zet; de bal ligt bij ons Maandag 7 september werd, in het bijzijn van de verant woordelijke bewindslieden, minister van Justitie Korthals Altes, staatssecretaris van Volksgezondheid Dees en staatse cretaris Evenhuis van Economische Zaken, de nota Alco hol en Samenleving door de Tweede Kamer behandeld. De drankenindustrie verenigd in de Stiva (Stichting Verant woord Alcoholgebruik), maar ook onze onderneming af zonderlijk, heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk te ken nen gegeven het niet eens te zijn met een aantal door de re gering voorgestelde maatregelen. De heer J. Glansbeek. Tijdens de behandeling van de nota Alcohol en Samenleving bleek dat de Tweede Kamerfracties van CDA, WD en D'66 tegen het regeringsvoor stel zijn om alcoholreclame te verbieden op radio, televisie en in de bioscoop. Wel moeten de alcoholproducenten zo snel mogelijk met een gedragscode komen en dient de bestaande Reclamecode voor alcoholhoudende dranken aangescherpt te worden. Een meerderheid wil niet dat de alcoholaccijns wordt verhoogd. De Kamerleden hadden geen moeite met het stopzetten van de verkoop van alco holhoudende produkten bij benzinesta tions, maar wilden in meerderheid geen verdere distributiebeperkende maatre gelen invoeren. CDA, VVD en D'66 zijn van mening dat de overheid, de hulpver leners en het bedrijfsleven gezamenlijk een goed voorlichtingsbeleid op poten moeten zetten. Door middel van een mo tie van het CDA-kamerlid mevrouw Jan- maat-Abee, gesteund door VVD en D'66, wordt aan de regering gevraagd om een alcoholreclameverbod op radio en t.v. niet door te laten gaan. Het is na melijk niet bewezen dat een dergelijk verbod bijdraagt aan de alcoholmatiging en bestrijding van het misbruik, zo staat in deze motie. Gesteld wordt dat het be drijfsleven de kans moet krijgen tot zelf regulering te komen, terwijl men terug houdend zal moeten zijn bij alcoholrecla me. De heren W. van Rossum (Marke- tingonderzoek en Public Affairs en al ja ren Stiva-adviseur) en J. Glansbeek (Pu blic Affairs en nauw betrokken bij het al- coholbeleid) zijn blij met de uitkomsten van de discussie in de Tweede Kamer. Van Rossum: "Aan alles wat wij als Stiva en Heineken over een goed alcoholbe- De heer W. van Rossum. leid door de jaren heen steeds maar weer hebben gezegdis in de nota van het kabi net voorbijgegaan, Maar nu blijkt geluk kig dat onze argumenten wel opgevan gen zijn bij een aantal grote partijen. De regeringsnota zet de direct betrokkenen stuk voor stuk buiten spel. De alcohol- problematiek vraagt juist om een oplos sing via een breed maatschappelijk draagvlak. De inzet van alle betrokke nen, overheid, hulpverleners en bedrijfs leven is daarbij een vereiste. Ons stand punt is dat wij, door onze jarenlange er varing, het beste weten hoe we de consu ment moeten benaderen. Gebruik die kennis dan ook om voorlichting te geven over verantwoord alcoholgebruik, over wat alcohol is en wat het in je lichaam doet." Van Rossum vervolgt: "Wij, de dranken producenten, zullen nu een gedragscode moeten opstellen. Ik denk dat we daar voor een jaar nodig hebben en ik hoop dat we voldoende tijd krijgen om de co de te toetsen aan objectieve maatstaven. De alcoholbranche zal echt drie tot vijf jaar moeten krijgen om te bewijzen dat zelfregulering kan." De heer Glansbeek voegt daaraan toe: "Er zal nu een gedegen gedrags- en recla mecode in elkaar moeten worden gezet en als we daar niet binnen een jaar mee komen, ben ik bang dat het kabinet als nog zelf maatregelen neemt. Maar wij zijn nu aan zet; de bal ligt bij ons. En dat is een goede uitgangspositie." 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 3