In Memoriam A.W.M. BAAS In Memoriam J.C. BOUWHUIJZEN In Memoriam VIVIANE STEEN GRIEKENLAND In september is de heer A. P. Burik als Technical Manager van Athenian Brewe ries met zijn vrouw vertrokken naar Athene. IERLAND Begin september is de heer B. W. Sarre vertrokken naar Ierland als Brewery Ma nager. De heer A. Moerkerken die tijde lijk deze funktie heeft waargenomen is op 19 september teruggekeerd naar Ne derland. PAOEA NIEUW GUINEA De heer B.A.A. Brandt is op 11 septem ber teruggekeerd van Papoea Nieuw Guinea. Hij was daar Executive Engi neer. SINGAPORE Op 5 oktober keerden de heer./. Th. Jon kers en zijn echtgenote definitief terug van Malayan Breweries in Singapore. BAHAMAS In de editie van augustus deelde wij me de dat de heer Aten Bokkel Huinink was vertrokken naar de Bahamas als Brewe ry Instructor. Bij het ter persen gaan bleek dat zijn werkvergunning nog niet rond was waardoor het begin van zijn de tachering werd uitgesteld tot 20 septem ber. MARTINIQUE De heer J. G. de Kempenaer is op 21 sep tember teruggekeerd van Brasserie Lor raine, Martinique, waar hij de heer Meertens tijdens diens verlof heeft ver vangen. RWANDA De heer K. de Vries is op 1 oktober ver trokken als Coordonnateur de Montage bij Bralirwa S.A.R.L. ZAÏRE Op 19 september keerde de heer G. T.M. Konincks definitief terug uit Zaïre. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw wil ik de direc tie en medewerkers van Heineken harte lijk bedanken voor de attentie die ik mocht ontvangen toen ik in deVUTging. Ook alle vrienden en collega's hartelijk bedankt. G. v.d. Oetelaar Mede namens mijn vrouw en kleinkinde ren wil ik de directie hartelijk danken voor de fruitmand, drank en enveloppe met inhoud, die mevrouw S. van Kooten-Pinke met oud-collega J.G.A. Hulscher ons bracht in verband met ons 50-jarig huwelijksfeest. B.J. M. Nieuwenhuyse Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik allen hartelijk dankzeggen voor de fijne receptie ter gelegenheid van mijn afscheid. De belangstelling die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ont vangen was hartverwarmend. Van de prachtige bloemen en cadeaus stonden wij versteld. Heel hartelijk dank daar voor. Met veel plezier zullen wij ons deze bijzondere dag blijven herinneren. H.L. van Leeuwen Mede namens mijn kinderen wil ik alle vrienden en collega's van de brouwerij bedanken voor hun medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, Jan Scholten. Het is voor ons een hele steun geweest. Y. Scholten-Knerfel OVERLEDEN Op 6 september is overleden de heer P. Phaff (64). Op 8 december 1939 kwam de heer Phaff in dienst van Heineken. De heer Phaff is veel in het buitenland werkzaam geweest. Op 1 mei 1978 is hij met pensioen gegaan. Op 12 september is overleden de heer W. Adriaanse (67). De heer Adriaanse was sinds 26 oktober 1955 in dienst van Heineken in Den Bosch waar hij tot zijn pensioen op 1 oktober 1985 heeft gewerkt. Op 18 september is overleden de heer A. van Roon (66)Op 2 mei 1939 trad de heer van Roon in dienst van Hei neken in Zoeterwoude. Hier is hij tot aan zijn pensionering op 1 april 1986 werkzaam geweest. Groot was de verslagenheid toen wij het bericht ontvingen dat de heer A.W.M. Baas op 17 september tijdens zijn vakan tie op 51-jarige leeftijd was overleden. Ton Baas was sinds 1973 in dienst bij Vrumona. Eerst in de functie van groepsleider en vanaf 1976 als wachtchef van de C-ploeg in de bottelarij. In zijn werk manifesteerde Ton zich als een groot stimulator voor zijn medewerkers en collega's. Daarbij verloor hij echter nooit het menselijke aspect uit het oog. Ton's sociale bewogenheid met de mens achter de werknemer kwam vooral tot uiting in de warme belangstelling die hij voor de specifieke problemen van de buitenlandse werknemers bij Vrumona toonde. Zijn echtgenote en kinderen, als ook de overige familieleden, kunnen wij slechts sterkte toewensen dit verlies te verwerken. Moge Ton rusten in vrede. Wij ontvingen het droeve bericht dat op 25 september jl. geheel onverwacht op 47-jarige leeftijd is overleden, de heer J.C. Bouwhuijzen. De heer Bouwhuij- zen was sinds 1 augustus 1965 in dienst bij Vrumona, afdeling financiële admini stratie. Daarna was hij vele jaren hoofd van de plaatselijke administratie. Sinds 1 mei 1986 was hij belast met speciale op drachten binnen E.F.I. In deze laatste functie hield hij zich vooral bezig met ad ministratieve organisatorische aspecten binnen onze onderneming. Behalve de ze werkzaamheden, was hij ook jaren lang secretaris van de ondernemingsraad van Vrumona. Wij verliezen in Joop een nauwgezette en accurate medewerker, die zeer betrokken was met het reilen en zeilen van 'zijn' Vrumona. Ons medele ven gaat uit naar zijn echtgenote en twee kinderen, die wij veel kracht toewensen dit grote verlies te kunnen dragen. Het was een grote schok voor ons allen toen wij hoorden dat Viviane Steen (22) donderdagavond 8 oktober op weg naar huis door een verkeersongeval om het le ven gekomen was. Viviane werkte sinds 1 februari 1986 bij Heineken. Eerst bij de afdeling inkoop van de HTB en vanaf fe bruari 1987 als secretaresse bij de techni sche dienst produktie in Zoeterwoude. Viviane was met haar jeugdig enthou siasme en opgeruimd karakter een voor beeld voor onze produktie-organisatie. Wij zullen haar dan ook bijzonder mis sen. Maar wij realiseren ons dat haar di recte verwanten een veel zwaarder leed te dragen hebben. Wij wensen hen hier bij veel kracht in de komende, ongetwij feld, moeilijke periode. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 27